Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sympatyków MDK

      Zapraszamy serdecznie na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sympatyków MDK dnia 19.10 2021r. o godz. 19.30 do siedziby Młodzieżowego Domu Kultury na ulicy Śląskiej 20.

 

                            Porządek

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

                              w dniu 19-10-2021r.

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie kworum Zgromadzenia.
 3. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020
 9. Podjęcie uchwał:
 • Nr 1/2021 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi,
 • Nr 2/2021– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020,

                       -     Nr  3/2021 – w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok,

 • Nr 4/2021 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 1. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia

 - Rozdział IV $ 15 o brzmieniu „Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i 5 - 7 członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na semestr.” na brzmienie „Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa oraz trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na semestr.”

 

 1. Podjęcie uchwały nr 5/2021 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia

 

          12.Przedstawienie oraz przyjęcie prowizorium budżetowego na rok 2021.

    13.Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia na następną kadencję - Prezesa,     vice Prezesa oraz członków

          14.Podjęcie uchwały nr 6/2021- w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu     Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

 1. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na następną kadencję

          16.Podjęcie uchwały nr 7/2021 – w sprawie zatwierdzenia składu Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 

 

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej