Koncepcja rozwoju MDK na lata 2022-2027

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY w Gorzowie Wlkp. w latach 2022-2027

WPROWADZENIE

Placówka nosi nazwę Młodzieżowy Dom Kultury.

Jest samorządową placówką oświatowo-wychowawczą w rozumieniu art. 2 pkt. 3 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. i § 21 pkt.1, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 września 1993 r. oraz art. 2.1. Ustawy o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych z dn. 11 grudnia 1995 r. i Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 grudnia 1995 r.

Organem prowadzącym jest miasto Gorzów Wlkp. Organem nadzorującym jest Lubuski Kurator Oświaty. Siedzibą placówki jest budynek przy ul. Śląskiej 20.

Statut placówki określa działania, którymi z całą pewnością winny być: rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności artystycznych oraz kształtowanie właściwych postaw osobowościowych, stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości i szansę odkrywania oraz rozwijania swoich zainteresowań.

Dobór i bogactwo propozycji edukacyjnych MDK powinien stanowić atrakcyjną ofertę, a zatem powinien uzupełniać i wspierać działania szkół, współpracując z nimi w realizacji różnorodnych form edukacyjnych.

Oferta MDK  dostosowana jest do części potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego. W placówce realizowane są zajęcia fotograficzne, plastyczne, ceramiczne, muzyczne, taneczne   (Zespół Artystyczny "Buziaki", Zespół Tańca "Aluzja", Zespół Tańca Ludowego "Mali Gorzowiacy"), korekcji wad postawy. Łącznie na zajęcia, biorąc pod uwagę nową siedzibę do placówki powinno uczęszczać ok. 1000 stałych uczestników.

Zajęcia dydaktyczne w placówce wychowania pozaszkolnego jako nieobowiązkowe powinny być tak przygotowane i realizowane, aby zatrzymać każdego uczestnika zajęć możliwie jak najdłużej.  Wtedy podejmą oni   systematyczny wysiłek, który nagrodzony zostanie zadowoleniem, radością i satysfakcją z osiągniętych rezultatów.

 

WIZJA i MISJA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY - BEZPIECZNY I TWÓRCZY ŚWIAT W MDK

 Wszyscy wspólnie budujemy naszą placówkę, która będzie satysfakcjonowała wychowanków, nauczycieli i rodziców oraz będzie bezpiecznym miejscem ich sukcesów artystycznych i wychowawczych.

Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.  poprzez stworzenie w placówce optymalnych warunków dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego wychowanka. W naszej działalności uwzględnić należy przede wszystkim różne formy edukacji artystycznej i wychowania przez sztukę.

Podstawą działalności MDK jest wizja placówki przyjazna, bezpieczna dzieciom i młodzieży, otwarta na ich potrzeby oraz dająca możliwości realizacji swoich indywidualnych pasji oraz rozwoju zainteresowań.

Wizja to opis stanu i zasad funkcjonowania placówki po rozpoczęciu realizacji misji, czyli określenie jak będzie wyglądała i funkcjonowała nasza placówka w przyszłości w jakim miejscu my będziemy i kim będą uczestnicy naszych programów.

 Wizja w sferze dydaktyki:

 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębienie wiedzy,
 • rozwijanie i promowanie wychowanków szczególnie uzdolnionych,
 • realizacja różnorodnych programów rozbudzających zainteresowania uczniów,
 • indywidualizacja programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem ich postępów, uzyskanych efektów,
 • przygotowanie wychowanka do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym MDK i środowiska lokalnego,
 • stosowanie różnego rodzaje aktywności artystycznej,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur; poczucia związku z tradycją narodową (postawa szacunku i tolerancji wobec jej różnorodności),
 • w procesie dydaktycznym uwzględniać możliwości i predyspozycje uczniów,
 • kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku i aktywności ruchowej (festyny, biwaki, spotkania itp.).

Wizja w sferze wychowania:

 • diagnoza i analiza potrzeb i możliwości wychowanków,
 • podejmowanie oraz analizowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń,
 • wzmacnianie właściwych postaw i zachowań,
 • rozbudzenie w wychowankach postaw związanych z polska tradycją i przynależnością regionalną,
 • poszanowanie wartości demokratycznych oraz praw dziecka i każdego człowieka
 • realizacja poprzez działania wychowawcze wizji wychowanka otwartego na percepcję kultury,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna wychowankom placówki, uwzględniając przebytą pandemię Covid 19
 • kształtowanie postaw człowieka tolerancyjnego.

Nasz wychowanek, to młody człowiek, który:

 • posiada postawę szacunku do swoich korzeni kulturalnych regionu i kraju oraz swojego pochodzenia,
 • pracuje nad własnym rozwojem, rozwija swoje pasje i zainteresowania w dziedzinie kultury,
 • umie wypełnić swój wolny czas zajęciami sprzyjającymi rozwojowi duchowemu i zachowaniu zdrowia,
 • umie rozróżnić i oprzeć się złym wzorcom,
 • ma własne zdanie i potrafi je bronić,
 • potrafi sumiennie i rzetelnie pracować dla dobra ogółu,
 • jest odpowiedzialny za powierzone mu zadania do wykonania,
 • demokracja nie jest dla niego czymś obcym i nieznanym,
 • wyróżnia się nienaganną kulturą osobistą,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi.

Taką postawę kształtujemy poprzez równoczesne i wspólne działanie nauczycieli,  wychowanków oraz ich rodziców.

Wizja w sferze opieki nad wychowankami:

 • dbać o bezpieczeństwo w placówce oraz podczas różnorodnych imprez organizowanych dla uczniów,
 • pomagać uczniom w realizacji własnych pomysłów i działań inicjowanych przez nich.

 Nauczyciel MDK:

 • stale doskonali swój warsztat, szkoli się - jest kompetentny,
 • otwarty na współpracę i udzielanie wsparcia,
 • zmotywowany do pracy i umiejący motywować innych,
 • otwarty na drugiego człowieka, środowisko i zmiany konieczne do wprowadzenia,
 • realizuje lub uczestniczy w autorskich projektach,
 • posiada wiedzę, umiejętności i postawę pozwalające realizować założenia programu wychowawczego i dydaktycznego placówki,
 • umie prezentować własne poglądy i słuchać innych,
 • jest twórczy,
 • konsekwentny w działaniach realizujących zadania placówki,
 • stale współpracuje z rodzicami w celu osiągnięcia założonych celów wychowawczych i artystycznych

Misją placówki jest podejmowanie takich działań, które pomogą uczestnikom realizowanych przez nas programów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz  

nabyciu postaw i zachowań koniecznych aby aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznego społeczeństwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W naszej działalności uwzględniamy przede wszystkim różne formy edukacji artystycznej i wychowania przez sztukę, a w szczególności:

 • stwarzamy korzystne warunki dla przebiegu każdego etapu w rozwoju dziecka,
 • organizujemy zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, oraz ponadgimnazjalnych,
 • zabawa sztuką jest pełnowartościowym elementem rozwoju ucznia,
 • na zajęciach dla stałych uczestników kształtujemy wrażliwość estetyczną oraz wrażliwość na drugiego człowieka,
 • stwarzamy możliwości udziału w konkursach, wystawach, przeglądach, festiwalach, turniejach i innych formach prezentacji,
 • organizujemy Międzynarodowy Festiwal Tańca Folk Harbor, Konfrontacje Tańca Współczesnego im. I. Szafrańskiej oraz szereg innych konkursów, przeglądów, wystaw, pokazów, festynów itp.,
 • prowadzimy wymianę i współpracę międzynarodową,
 • pozyskujemy środki finansowe na realizację naszych planów artystycznych,
 • pomagamy zdobywać i rozwijać umiejętności w wybranych przez uczestnika dziedzinach sztuki i nauki,
 • wychowujemy człowieka kreatywnego, asertywnego, komunikatywnego, umiejącego nawiązywać różnorodne  kontakty, współdziałającego w grupie, umiejącego  radzenia sobie w trudnych sytuacjach i odpowiedzialności,
 • w działaniach wychowawczych zmierzamy do eliminacji zagrożeń patologiami (alkoholizm, narkomania), realizujemy zadania i projekty profilaktyczne
 • wdrażamy zasady demokracji,
 • działamy na rzecz rozwoju wolontariatu i lokalnej aktywności obywatelskiej

W realizacji naszych wizji i naszych projektów mamy wielu partnerów  i jesteśmy interesującym uczestnikiem i adresatem projektów zewnętrznych.

 Nasi partnerzy to:

 • Miejskie Centrum Kultury
 • Teatr im. J. Osterwy
 • Filharmonia Gorzowska
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Drukarnia Chroma.pl
 • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej
 • Organizacje samorządowe działające na rzecz uczestników zajęć:

        - Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury

                   - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego "Mali Gorzowiacy"

                   - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego "Buziaki"

                   - Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec "Aluzja"

 • Szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, muzyczne
 • media gorzowskie
 • Wydział Kultury i Sportu UM w Gorzowie
 • Wojewoda Lubuski
 • Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Kuratorium Oświaty
 • WiMBP
 • Mała Galeria
 • i wiele innych instytucji i organizacji działających na terenie miasta i województwa lubuskiego

OBSZARY ROZWOJU MDK

 PLAN ROZWOJU JAKOŚCIOWEGO

Jakość edukacji.

 • stworzenie silnego ośrodka zajęć pozalekcyjnych dla środowiska lokalnego w nowej siedzibie placówki,
 • poszerzenie działalności form i metod pracy przez pozyskiwanie funduszy z projektów unijnych i innych,
 • promowanie placówki MDK w środowisku lokalnym, w kraju i za granicą,
 • zróżnicowana oferta programowa umożliwiająca wszechstronny rozwój wychowanków,
 • osiąganie przez wychowanków znaczących wyników w konkursach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
 • kompetentna i stabilna kadra,
 • wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do realizacji zadań w placówce,
 • aktywna współpraca ze wszystkimi partnerami placówki.

 Jakość kształcenia:

 • diagnoza indywidualnych i grupowych osiągnięć artystycznych i edukacyjnych,
 • stworzenie możliwości udziału uczniów w różnorodnych festiwalach, konkursach, przeglądach itp.,
 • poszanowanie własnych tradycji, realizacja programu dziedzictwa narodowego,
 • tworzenie klimatu do realizacji innowacji pedagogicznych,
 • promocja aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację wycieczek przedmiotowych, imprez okolicznościowych, wyjazdów na międzynarodowe festiwale taneczne w okresie ferii letnich itp.,
 • integracja uczestników zajęć ze środowiskiem placówki i miasta,
 • realizacja przyjętego programu wychowawczego placówki,
 • kształtowanie ucznia rozumiejącego zachodzące procesy we współczesnym świecie,
 • stworzenie atmosfery bezpieczeństwa na zajęciach dydaktycznych i innych formach zajęć,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającym w placówce,
 • kształtowanie w wychowankach poczucia odpowiedzialności za własną edukację i rozwój osobisty, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności,
 • praca nad uczniem zdolnym,
 • rozwój osobowości uczniów.

 Zadania do realizacji:

 • opracowanie planu nadzoru pedagogicznego MDK,
 • opracowanie i przyjęcie programu wychowawczego placówki na lata 2022-2027,
 • zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną wszystkich planów dotyczących funkcjonowania placówki,
 • prowadzenie strony internetowej, stała jej modernizacja i aktualizacja,
 • organizacja imprez o różnym zasięgu przez wszystkie pracownie,
 • systematyczne dokształcanie nauczycieli,
 • nawiązywanie artystycznych kontaktów międzynarodowych w ramach realizacji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Folk Harbor,
 • udział stałych uczestników zajęć w festiwalach, konkursach, przeglądach itp. o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • promocja osiągnięć uczestników zajęć w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,
 • systematyczne prowadzenie stron internetowych zespołów tanecznych,
 • przygotowanie wychowanków do życia i pracy w społeczeństwie demokratycznym, rozwijanie jego indywidualnych cech osobowości oraz twórczych zdolności w celu kształtowania doskonalszych stosunków społecznych.

Mocne strony placówki to: 

 • sprawnie funkcjonujący i dobrze zorganizowany proces kształcenia,
 • doskonałe recenzje o realizowanym od wielu lat Międzynarodowym Festiwalu Tańca Folk Harbor,
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska, ciągle doskonaląca się,
 • program wychowawczy zgodny z oczekiwaniami środowiska,
 • placówka dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
 • bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami wychowanków, Stowarzyszeniami działającymi na rzecz poszczególnych pracowni i zespołów,
 • dobry kontakt ze środowiskiem lokalnym,
 • duża oferta zajęć biorąc pod uwagę bazę lokalową oraz możliwości finansowe,
 • bardzo liczne osiągnięcia artystyczne zespołów tanecznych działających w placówce,
 • bardzo dobra atmosfera w pracy,
 • systematyczne reagowanie na potrzeby rodziców i ich dzieci,
 • wspieranie rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

PLAN ROZWOJU BAZY I INFRASTRUKTURY

Zadania do realizacji:

 • naprawy i remonty wykonywane na bieżąco,
 • dalsza modernizacja budynku MDK przy ul. Śląskiej 20:

(wymiana drzwi, remont pomieszczeń piwnicznych, remont mieszkania w celu przygotowania pokoi gościnnych, wykonanie parkingu dla rodziców przywożących dzieci na zajęcia, termomodernizacja budynku, wykonanie podwyższenia poręczy przy schodach wewnątrz budynku)

 • pozyskiwanie środków na realizację bieżących napraw,
 • stała i kompleksowa poprawa stanu technicznego pracowni i pomieszczeń placówki,
 • zakupy nowych pomocy dydaktycznych i sprzętów niezbędnych do właściwego funkcjonowania pracowni,
 • pomoc finansowa w opłatach za pomieszczenia wynajmowane  na zajęcia taneczne ZT "Aluzja"

PLAN ROZWOJU PROGRAMOWEGO

 Zadania do realizacji:

 • realizacja zajęć w ramach akcji LATO i ZIMA
 • upowszechnianie zajęć artystycznych i zdrowotnych w środowisku lokalnym,
 • organizacja szeregu okazjonalnych imprez dla stałych uczestników zajęć,
 • rozszerzanie oferty imprez organizowanych przez placówkę dla mieszkańców miasta ,
 • rozwój organizacyjny i artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Tańca Folk Harbor,
 • włączanie partnerów, sponsorów do organizowanych przez placówkę różnorodnych działań artystycznych i edukacyjnych,
 • udział stałych uczestników zajęć w imprezach organizowanych przez inne instytucje dla mieszkańców Gorzowa,
 • stworzenie programu promującego polskie tradycje, zwyczaje i obyczaje.

POLITYKA KADROWA

 • o przyjęciu pracownika do placówki decydować będzie:
 • jego osobowość,
 • predyspozycje do zawodu nauczyciela zajęć artystycznych,
 • wykształcenie,
 • ukończone studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne z danej dziedziny zajęć,
 • osiągnięcia zawodowe,
 • umiejętność dostosowania się do specyfiki pracy w placówce,
 • za osiągnięcia w pracy zawodowej stosować różnorodne wyróżnienia i nagrody,
 • w celu zwiększenia efektywności pracy nauczycieli wykorzystywać:
 • awanse i doskonalenie zawodowe,
 • dostęp do informacji o możliwościach z zakresu dokształcania,
 • zaangażowanie pracowników w ważnych przedsięwzięciach placówki (festiwale, konkursy, przeglądy itp.),
 • postępy w pracy wszystkich pracowników.
 • organizowanie samokształceniowych posiedzeń Rad Pedagogicznych,
 • stosowanie nadzoru pedagogicznego wg opracowanego i przyjętego przez Radę Pedagogiczną placówki „Planu Nadzoru Pedagogicznego”
 • umożliwiać kadrze pedagogicznej osiąganie osobistych ambicji zawodowych,
 • opracowanie dokumentu Polityka Kadrowa MDK, prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej
 • zwolnienia pracownika to ostateczność

NADZÓR PEDAGOGICZNY

Cele nadzoru pedagogicznego:

 • zapewnienie ciągłego rozwoju placówki,
 • doskonalenie jakości pracy,
 • zaspokojenie potrzeb uczestników zajęć, rodziców i nauczycieli,
 • ukształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku,
 • upowszechnienie osiągnięć wychowanków i nauczycieli,
 • zapewnienie sprawności organizacyjnej,
 • zapewnienie efektywnego zarządzania, zgodnego z oczekiwaniami uczestników zajęć, rodziców i nauczycieli,
 • poznanie potrzeb, koniecznych do zapewnienia właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki,
 • zapewnienie wszystkim uczestnikom zajęć funkcjonowania w zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunkach,
 • zapewnienie każdemu uczestnikowi zajęć możliwości ciągłego postępu,
 • zapewnienie rozwoju osiągnięć wychowanków,
 • ukierunkowanie pracy na rozwój uczestnika zajęć,
 • zaspokojenie potrzeb i rozwoju osobowego wszystkim uczestnikom zajęć,
 • znajomość i przestrzeganie programu wychowawczego z uwzględnieniem działań profilaktycznych przez uczniów i rodziców,
 • zaspokajanie potrzeb wychowawczych wychowanków, 
 • zapewnienie moralnego, społecznego, emocjonalnego i duchowego rozwoju wychowanka,
 • zdiagnozowanie potrzeb placówki i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w celu właściwego ukierunkowania wspólnych działań w tym zakresie.

Funkcja nadzoru pedagogicznego

Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w szczególności przez:

1) mierzenie jakości pracy placówki, polegające na zorganizowanym i systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełniania przez MDK wymagań wynikających z jej zadań, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli,
2) wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez placówkę wymagań w zakresie jakości pracy.

Funkcja wewnętrznego nadzoru pedagogicznego:

 1. Informacyjno - popularyzacyjna.

Funkcja ta polegać będzie na przekazywaniu nauczycielom informacji o nowych aktach prawnych i ich zmianach, gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu nowości wydawniczych, metodycznych i eksperymentalnych.

 1. Informacyjno - diagnostyczna.

Ta funkcja sprowadzać się będzie do stawiania diagnoz na podstawie zebranych informacji z różnych źródeł, w tym, w wyniku obserwacji zajęć, badania wyników nauczania, wyników konkursów przedmiotowych, festiwali, przeglądów i innych.

 1. Instruktażowo-inspiracyjna.

  Funkcja ta polegać będzie na dobrze przemyślanym i przeprowadzonym przez dyrektora instruktażu, jako pochodnej z rozpoznanej wcześniej sytuacji, z wiedzy o

występującym zjawisku lub problemie na lekcji, w klasie, w placówce. Dyrektor

będzie rozbudzał pozytywną motywację i zainspirować nauczyciela do działania.

4. Kontrolno-oceniająca.

    Funkcja ta wynika z obowiązku prowadzenia przez dyrektora nadzoru

    pedagogicznego, który obejmuje także hospitacje i badania wyników nauczania w

    celu ustalenia stopnia zgodności realizacji zadań z obowiązującymi przepisami

    oświatowymi. Z ta kontrolą związana jest ocena pracy nauczyciela.

Założenia i zadania nadzoru pedagogicznego:

 1. Diagnozowanie i ocenianie efektów pracy nauczycieli z zakresie realizacji zadań statutowych placówki,
 2. Udzielanie pomocy nauczycielom w sprawach kształcenia, wychowania i opieki oraz inspirowanie ich do podejmowania działalności innowacyjnej,
 3. Wnioskowanie w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli stosownie do potrzeb MDK,
 4. Zapewnienie bieżącej informacji o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawa,
 5. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
 6. Ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 7. Analiza i ocena efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 8. Udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań,
 9. Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
 10. Współpraca z wszystkimi organami szkoły

EWALUACJA

Ewaluacja w zaproponowanej koncepcji odbywać się będzie na podstawie analizy wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego, opinii wychowanków, rodziców i nauczycieli.

Obejmie planowanie, przebieg i efekty kształcenia. W procesie tym uczestniczyć będą nauczyciele, uczniowie, rodzice i środowisko lokalne. W wyniku ewaluacji procesu kształcenia można będzie wprowadzić następujące zmiany:

 • udoskonalić i zmodyfikować wewnątrzpracowniany system kształcenia,
 • zweryfikować programy nauczania,
 • wprowadzić nowe dydaktyczne programy innowacyjne,
 • dokonać wyboru programu nauczania kierując się zdolnościami artystycznymi uczniów,
 • stworzyć warunki do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli w różnorodnych formach dokształcania.

Ewaluacja wewnętrzna:

 • mierzenie jakości pracy – rozmowy i informacje od uczniów, rodziców, środowiska lokalnego i nauczycieli, hospitacje, bieżące przeglądy, wnioski z nadzoru i dokonywanych analiz, ewaluacja projektów i innych,
 • gromadzenie informacji na temat efektywnego wykorzystania czasu spędzonego przez wychowanków w placówce, z uwzględnieniem ich potrzeb, osiągnięć wychowanków i losów absolwentów.

Ewaluacja zewnętrzna:

 • ewaluacja zewnętrzna organu nadzorującego - wyniki kontroli organów kontrolnych (finansowych, sanitarnych, p. pożarowych itp.),
 • ocena lokalnych mediów (dokumentacja prasowa, dokumentacja realizacji TV i radiowych),
 • ocena partnerów i adresatów działalności (pisma, listy, propozycje, podziękowania),

DOKUMENTY WSPIERAJĄCE KONCEPCJĘ

 • Statut Młodzieżowego Domu Kultury
 • Arkusz organizacyjny placówki
 • Plan Pracy Pracowni i Placówki
 • Program Wychowawczy
 • Plan nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty
 • Raport z Planu nadzoru pedagogicznego
 • Plan Doskonalenia Nauczycieli
 • Plan finansowy placówki
 • Projekt organizacyjny MDK
 • Kalendarz imprez wewnętrznych i zewnętrznych MDK (okazjonalne i  cykliczne formy zajęć, konkursy i przeglądy, festiwale, zimowe i letnie warsztaty artystyczne, Akcja Lato i Zima, wycieczki edukacyjno-kulturalne, lekcje dydaktyczne, imprezy rocznicowe placówki i zespołów tanecznych)
 • Plan pracy Rady Pedagogicznej
 • Koncepcja rozwoju placówki
 • Sprawozdania z rocznej pracy pracowni i placówki
 • Dzienniki zajęć
 • Dyplomy, nagrody, wyróżnienia z różnorodnych imprez, konkursów, przeglądów itp.

Gorzów Wlkp.,10 maja 2022r.

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej
  • Elo Digital Office