Plan pracy 2023 / 2024

 

 Zajęcia  w Pracowni Korekcji Wad Postawy odbywać się będą pięć razy w tygodniu  ( godzinowy rozkład zajęć pracowni w załączeniu ).W pracowni planuje się powołać grupy ćwiczebne,  które będą obejmować dzieci ze schorzeniami : boczne skrzywienie kręgosłupa, kyfoza oraz wady kolan i stóp. Plan pracy pracowni opracowano wg  ustalonych treści i tradycji.  Jest on częściową kontynuacją planów lat ubiegłych.  

        Głównym celem jest wyrównanie i korekcja, zadaniami zaś kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, wzmacnianie całego gorsetu mięśniowego, zwiększanie wydolności ogólnoustrojowej, wdrażanie do umiejętności organizowania czynnego wypoczynku dostępnego i wskazanego przy określonej wadzie. Wdrażanie w życie opracowanego mikrosystemu wychowawczego. Wychowanie w demokracji poprzez wdrażanie do samorządności uczniów. Jako stałe ogniwo całorocznego systemu oddziaływania korekcyjnego pracownia w bieżącym roku szkolnym przyjęła zorganizowanie zimowiska w Małem Cichem.

Plan pracy na rok 2023/24

                                                                                                                                                                                                                          

 

Lp.

 

 

Treść i zadania

 

Sposób realizacji

 

Termin

 

Odpowiedzialny

 

Uwagi

1

Wychowanie w demokracji, wdrażanie do samorządności

- integracja, współżycie w

  zespole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zwyczaje, obyczaje,

  tradycje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie prelekcji przez poszczególnych prowadzących na tematy:

- zapoznanie z regulaminami 

  placówki i pracowni,

- prawa i obowiązki uczestnika    

  zajęć,

- bezpieczna droga do i z

  placówki,

- droga ewakuacyjna,

- bhp w czasie zajęć,

- samorządność w zespole-wybór

  Samorządu Sekcji,

- współżycie w zespole,

- wybór Rady Pracowni.

 

Współorganizowanie i udział w imprezach organizowanych przez pracownię:

 

- „Wieczór Andrzejkowy”.

 

Współudział w imprezach placówki

(zgodnie z kalendarzem imprez). 

 

- Festyn –

 „MDK  dla mieszkańców 

  Zawarcia”

IX-X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

 

cały rok

 

 

 

wiosna 2023 rok

Prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik

+

Rada Rodziców

 

I . Bartnik

 

Kierownik

+

Prowadzący

 

D . Kwiatkowska

A . Zawojska

I . Bartnik

 

2

Nabywanie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami, przyborami.

Organizowanie stanowiska pracy.

 

Pomoc w wykonywaniu drobnych przyborów do ćwiczeń.

 

Wykonywanie  przedmiotów dekoracyjno-zdobniczych.

 

cały rok

 

 

XII

i IV

Prowadzący

 

 

Prowadzący

 

3

 

 

 

 

 

Przygotowanie do pracy i obowiązków zawodowych.

Samodzielne prowadzenie przez uczniów wycinków zajęć programowych.

 

Pomoc uczniów w konserwacji sprzętu znajdującego się na stanie pracowni.

 

Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach i otoczeniu  – rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

Wdrażanie dzieci i młodzieży do współodpowiedzialności za utrzymywanie higieny,  ładu

i  porządku.

 

Opracowywanie referatów na temat wad postawy ciała (dot. kręgosłupa oraz stóp) ze

wskazówkami jak w życiu codziennym postępować, aby się nie pogłębiały (umieszczanie ich na stronie internetowej pracowni).

 

Opracowywanie miesięcznych zestawów ćwiczeń na wady kręgosłupa oraz kolan i stóp do samodzielnego wykonywania ich w domu (umieszczanie ich na stronie internetowej pracowni).

 

V

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

Prowadzący

 

 

 

Prowadzący

 

 

 

Kierownik

+

Prowadzący

 

 

Prowadzący

 

 

 

 

Prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący

 

4

Uczestnictwo w kulturze.

Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez współorganizowanie imprez

wewnątrzpracownianych

i MDK - owskich.

 

wg

kalenda-rza

imprez

pracowni

i   M D K

 

Kierownik

+

Prowadzący

 

 

 

 

5

Rozwój kultury fizycznej i turystyki - wychowanie w zdrowiu.

Kształtowanie prawidłowego rozwoju organizmu dzieci poprzez różnorodne ćwiczenia fizyczne:

 

- projekcje filmów z zakresu

  gimnastyki korekcyjnej,

 

- gry i zabawy ruchowe,

 

- nauka jazdy na nartach.

 

Popularyzacja zajęć rekreacyjno-sportowych

 

-Mikołajkowy turniej w kręgle,

 

-zimowisko,

 

- kulig,

 

- Magia Łyżew,

- Majówka,

 

Kontrola higieny osobistej dzieci.

 

 

 

 

 

 

IX , III

 

 

cały rok

 

zimowisko

 

cały rok

 

 

XII

 

ferie zimowe

I-II

 

III

V

 

cały rok

 

 

 

 

 

Prowadzący

 

 

Prowadzący

 

D . Kwiatkowska

 

Prowadzący

 

 

D . Kwiatkowska

 

A . Zawojska

 

D . Kwiatkowska

 

A . Zawojska

I . Bartnik

 

Prowadzący

 

6

Rozwój        samodzielnej działalności        uczniów.

Współodpowiedzialność uczniów w organizowaniu imprez pracownianych i MDK -owskich.

 

 

Wybór Samorządu Sekcji.        Wybór  Rady  Pracowni.

wg

kalenda-rza

imprez

 

IX-X

Kierownik

+

Samorząd Sekcji

 

 

Kierownik

+ Prowadzący

 

 

7

Współpraca z rodzicami

 i instytucjami oświatowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- współpraca z rodzicami

 

 

 

 

-współpraca z Poradnią     Wad  Postawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania okresowe

- wybór Rady Rodziców

 

Pomoc rodziców w organizowaniu:

- bazy materiałowej,

 

- imprez pracownianych,

 

- zimowiska,

 

Udzielanie instruktażu rodzicom dzieci młodszych dotyczącego prawidłowego wykonywania ćwiczeń w domu.

 

Współpraca w zakresie przyjmowania dzieci, oceny wad i metod postępowania w poszczególnych          przypadkach.

 

 

IX , II

 

 

 

 

cały rok

 

wg

kalend.

II

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A . Zawojska

 

 

 

 

Kierownik

 

Kier. + Prow.

 

A . Zawojska

 

Prowadzący

 

 

 

 

 Kierownik

+

Prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

8

Sprawy organizacyjne pracowni.

Przegląd, segregacja i uzupełnienie bazy sprzętowej.

 

 

Spotkania z rodzicami –  z udziałem prowadzących zajęcia w pracowni.

 

Spotkanie  prowadzących zajęcia celem omówienia wytycznych do planów pracy pracowni, opracowania rozkładu materiału na rok szkolny 2023 / 2024, kalendarza imprez, godzinowego rozkładu zajęć.

 

Spotkania szkoleniowe

- omówienie problematycznych

  przypadków,

- wprowadzanie nowych ćwiczeń.

 

do końca

IX

 

 

X, II

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

Kierownik

 +

Prowadzący

 

Kierownik

 

 

 

Kierownik

 

 

 

 

 

 

 

 Kierownik

+

Prowadzący

 

 

10

Dokształcanie kadry – zespoły samokształceniowe.

Udział w sympozjach i kursach poświęconych rozwojowi i upowszechnianiu gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik

+

Prowadzący

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                      Opracowała : mgr Aleksandra Zawojska        

                                                     

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej
    • Elo Digital Office