Program Wychowawczo-Profilaktyczny MDK

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.);
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526);
  · Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.);
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082);
  · Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.);
  · Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.);
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.);
  · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449);
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022;
  · „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny
  stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19;
 • Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

Ponadto wykorzystano:

Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” - sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021


Program wychowawczo-profilaktyczny zakłada:

- wspomaganie rozwoju dziecka we wszystkich sferach osobowości i umożliwia mu osiągnięcie sukcesu. Nauczyciele uczą otwartości na drugiego człowieka, samodzielnego myślenia i umiejętności podejmowania decyzji, współpracy i zdrowej rywalizacji oraz wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy i zasady życia w grupie a także propagują zdrowy styl życia.
- program przeznaczony jest do realizacji przez nauczycieli  MDK Gorzów Wlkp. przy
współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi.
Program wychowawczo-profilaktyczny tworzy spójną całość z planami pracy pracowni.

Podstawowe zasady realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich
  pracowników;
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów społeczności placówki i współpracę w realizacji zadań określonych w programie;
 • respektowanie praw wszystkich członków społeczności oraz kompetencji organów placówki (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski);
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym/lokalnym;
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu;
 • inne (ważne dla placówki, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

 

Wizja i misja młodzieżowego domu kultury:

 Bezpieczny i twórczy świat w MDK

Wszyscy wspólnie budujemy naszą placówkę, która będzie satysfakcjonowała wychowanków, nauczycieli i rodziców oraz będzie bezpiecznym miejscem ich sukcesów artystycznych i wychowawczych.

Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.  poprzez stworzenie w placówce optymalnych warunków dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego wychowanka. W naszej działalności uwzględnić należy przede wszystkim różne formy edukacji artystycznej i wychowania przez sztukę.

Podstawą działalności MDK jest wizja placówki przyjazna, bezpieczna dzieciom i młodzieży, otwarta na ich potrzeby oraz dająca możliwości realizacji swoich indywidualnych pasji oraz rozwoju zainteresowań.

Wizja to opis stanu i zasad funkcjonowania placówki po rozpoczęciu realizacji misji, czyli określenie jak będzie wyglądała i funkcjonowała nasza placówka w przyszłości w jakim miejscu my będziemy i kim będą uczestnicy naszych programów.

 Wizja w sferze dydaktyki:

 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębienie wiedzy,
 • rozwijanie i promowanie wychowanków szczególnie uzdolnionych,
 • realizacja różnorodnych programów rozbudzających zainteresowania uczniów,
 • indywidualizacja programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem ich postępów, uzyskanych efektów,
 • przygotowanie wychowanka do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym MDK i środowiska lokalnego,
 • stosowanie różnego rodzaje aktywności artystycznej,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur; poczucia związku z tradycją narodową (postawa szacunku i tolerancji wobec jej różnorodności),
 • w procesie dydaktycznym uwzględniać możliwości i predyspozycje uczniów,
 • kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku i aktywności ruchowej (festyny, biwaki, spotkania itp.).

Wizja w sferze wychowania:

 • diagnoza i analiza potrzeb i możliwości wychowanków,
 • podejmowanie oraz analizowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń,
 • wzmacnianie właściwych postaw i zachowań,
 • rozbudzenie w wychowankach postaw związanych z polska tradycją i przynależnością regionalną,
 • poszanowanie wartości demokratycznych oraz praw dziecka i każdego człowieka
 • realizacja poprzez działania wychowawcze wizji wychowanka otwartego na percepcję kultury,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna wychowankom placówki, uwzględniając przebytą pandemię Covid 19
 • kształtowanie postaw człowieka tolerancyjnego.

Nasz wychowanek, to młody człowiek, który:

 • posiada postawę szacunku do swoich korzeni kulturalnych regionu i kraju oraz swojego pochodzenia,
 • pracuje nad własnym rozwojem, rozwija swoje pasje i zainteresowania w dziedzinie kultury,
 • umie wypełnić swój wolny czas zajęciami sprzyjającymi rozwojowi duchowemu i zachowaniu zdrowia,
 • umie rozróżnić i oprzeć się złym wzorcom,
 • ma własne zdanie i potrafi je bronić,
 • potrafi sumiennie i rzetelnie pracować dla dobra ogółu,
 • jest odpowiedzialny za powierzone mu zadania do wykonania,
 • demokracja nie jest dla niego czymś obcym i nieznanym,
 • wyróżnia się nienaganną kulturą osobistą,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi.

Taką postawę kształtujemy poprzez równoczesne i wspólne działanie nauczycieli,  wychowanków oraz ich rodziców.

Wizja w sferze opieki nad wychowankami:

 • dbać o bezpieczeństwo w placówce oraz podczas różnorodnych imprez organizowanych dla uczniów,
 • pomagać uczniom w realizacji własnych pomysłów i działań inicjowanych przez nich

 Nauczyciel MDK:

 • stale doskonali swój warsztat, szkoli się - jest kompetentny,
 • otwarty na współpracę i udzielanie wsparcia,
 • zmotywowany do pracy i umiejący motywować innych,
 • otwarty na drugiego człowieka, środowisko i zmiany konieczne do wprowadzenia,
 • realizuje lub uczestniczy w autorskich projektach,
 • posiada wiedzę, umiejętności i postawę pozwalające realizować założenia programu wychowawczego i dydaktycznego placówki,
 • umie prezentować własne poglądy i słuchać innych,
 • jest twórczy,
 • konsekwentny w działaniach realizujących zadania placówki,
 • stale współpracuje z rodzicami w celu osiągnięcia założonych celów wychowawczych i artystycznych

Misją placówki jest podejmowanie takich działań, które pomogą uczestnikom realizowanych przez nas programów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz nabyciu postaw i zachowań koniecznych aby aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznego społeczeństwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W naszej działalności uwzględniamy przede wszystkim różne formy edukacji artystycznej i wychowania przez sztukę, a w szczególności:

 • stwarzamy korzystne warunki dla przebiegu każdego etapu w rozwoju dziecka,
 • organizujemy zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, oraz ponadgimnazjalnych,
 • zabawa sztuką jest pełnowartościowym elementem rozwoju ucznia,
 • na zajęciach dla stałych uczestników kształtujemy wrażliwość estetyczną oraz wrażliwość na drugiego człowieka,
 • stwarzamy możliwości udziału w konkursach, wystawach, przeglądach, festiwalach, turniejach i innych formach prezentacji,
 • organizujemy Międzynarodowy Festiwal Tańca Folk Harbor, Konfrontacje Tańca Współczesnego im. I. Szafrańskiej oraz szereg innych konkursów, przeglądów, wystaw, pokazów, festynów itp.,
 • prowadzimy wymianę i współpracę międzynarodową,
 • pozyskujemy środki finansowe na realizację naszych planów artystycznych,
 • pomagamy zdobywać i rozwijać umiejętności w wybranych przez uczestnika dziedzinach sztuki i nauki,
 • wychowujemy człowieka kreatywnego, asertywnego, komunikatywnego, umiejącego nawiązywać różnorodne  kontakty, współdziałającego w grupie, umiejącego  radzenia sobie w trudnych sytuacjach i odpowiedzialności,
 • w działaniach wychowawczych zmierzamy do eliminacji zagrożeń patologiami (alkoholizm, narkomania), realizujemy zadania i projekty profilaktyczne
 • wdrażamy zasady demokracji,
 • działamy na rzecz rozwoju wolontariatu i lokalnej aktywności obywatelskiej

W realizacji naszych wizji i naszych projektów mamy wielu partnerów  i jesteśmy interesującym uczestnikiem i adresatem projektów zewnętrznych.

Nasi partnerzy to:

 • Miejskie Centrum Kultury
 • Teatr im. J. Osterwy
 • Filharmonia Gorzowska
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Drukarnia Chroma.pl
 • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej
 • Organizacje samorządowe działające na rzecz uczestników zajęć:

        - Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury

                   - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego "Mali Gorzowiacy"

                   - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego "Buziaki"

                   - Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec "Aluzja"

 • Szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, muzyczne
 • media gorzowskie
 • Wydział Kultury i Sportu UM w Gorzowie
 • Wojewoda Lubuski
 • Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Kuratorium Oświaty
 • WiMBP
 • Mała Galeria
 • i wiele innych instytucji i organizacji działających na terenie miasta i województwa lubuskiego


Zadania wychowawcze i profilaktyczne

Wspieranie rozwoju społecznego:

 • uświadamianie dzieciom problemu odpowiedzialności za siebie, grupę, rodzinę oraz
  społeczeństwo;
 • uczenie poszanowania własności społecznej i osobistej;
 • budzenie zainteresowań aktualnymi problemami najbliższego otoczenia;
 • kultywowanie tradycji i obyczajów oraz odpowiedzialności za dobre imię rodziny, grupy i placówki;
 • uświadamianie roli zdrowego współzawodnictwa i współpracy w zespole;
 • rozwijanie koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas nauki i zabawy;
 • rozbudzenie motywacji uczenia się i pogłębiania wrażliwości poznawczej i estetycznej, a przez to kształtowania refleksyjnej postawy wobec siebie jako człowieka;
 • aktywne uczestniczenie w życiu placówki i środowisku lokalnym;
 • zapobieganie przejawom przemocy psychicznej i fizycznej;
 • sztuka komunikacji międzyludzkiej: uczymy się mówić tak, aby inni słuchali i słuchać, kiedy inni mówią;
 • wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”).


Wspieranie rozwoju intelektualnego:

 • budzenie ciekawości poznawczej;
 • rozwijanie umiejętności twórczego myślenia;
 • kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji;
 • pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczego wykorzystania;
 • kształcenie umiejętności łączenia teorii z praktyką;
 • udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, zawodach w placówce i poza nią.

Wspieranie rozwoju kulturalnego i estetycznego:

 • kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży;
 • kształtowanie umiejętności korzystania z dóbr kultury;
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w placówce, w domu i miejscach
  publicznych;
  · kształtowanie umiejętności spostrzegania, oceniania, przeżywania, rozumienia piękna w sztuce, literaturze i muzyce;
 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników;
 • wpajanie kultury słowa;
 • kształcenie umiejętności odbioru dzieł sztuki.

Wspieranie rozwoju zdrowotnego:

 • aktywne i efektywne sposoby spędzania wolnego czasu po zajęciach szkolnych;
 • wycieczki krajoznawcze;
 • uodparnianie organizmu przez zdrowy tryb życia uczniów;
 • kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami
  zakaźnymi (np. COVID-19);
 • działanie na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy i zgrabnej
  sylwetki poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku na świeżym
  powietrzu;
  · poznanie zasad ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej
  epidemią COVID-19) oraz czynników chroniących przed zagrożeniami wynikającymi
  z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego);
 • rozumienie związku między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych);
 • rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, poszanowania ich zdrowia i troska o ich
  bezpieczeństwo;
  · kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w placówce i poza nią;
  · wzbogacanie wiedzy na tematy związane z higieną pracy i nauki, higieną psychiczną i osobistą;
  · promowanie aktywnych form wypoczynku.

Wspieranie postawy patriotycznej:

 • kształtowanie szacunku do własnego państwa, symboli narodowych, religijnych oraz pamiątek historycznych;
 • rozwijanie szacunku do obrzędów i zwyczajów nawiązujących do życia naszych przodków;
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;
 • budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej, zabytków, miast i wytworów kultury
  narodowej;
 • dokumentowanie historii placówki;
 • rozbudzanie zainteresowania problemami i życiem społeczności lokalnej.

Wspieranie postawy ekologicznej:

 • poznanie tematyki ekologicznej, ochrony przyrody, zagrożeń dla środowiska;
 • wyrabianie w uczniach nawyków ekologicznego korzystania z wody i energii elektrycznej;
  · uświadomienie uczniom korzyści wynikających z zagospodarowania surowców wtórnych;
 • uczenie właściwego stosunku do przyrody i istot w niej żyjących;
 • mobilizowanie uczniów do ochrony przyrody w swoim otoczeniu.

Sposoby realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych:

 • Udział w imprezach organizowanych na terenie placówki.
 • Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych.
 • Organizacja obozów sportowych, warsztatów, wyjazdów rekreacyjno-szkoleniowych.
 • Organizowanie i współorganizowanie imprez międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych, miejskich i lokalnych.
 • Motywowanie i umożliwienie udziału i prezentacji zdobytych umiejętności młodzieży w przeglądach, festiwalach, konkursach, zawodach itp.
 • Wdrażanie młodzieży i dzieci do pracy w grupach, zespołach artystycznych i sportowych.
 • Ścisła współpraca ze szkołami, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, klubami sportowymi,
 • Przygotowanie uczestników do konkursów, zawodów, turniejów oraz ich organizacja.
 • Udział uczestników w wydarzeniach kulturalnych placówki, miasta i środowiska.
 • Stosowanie różnych metod i form pracy aktywizujących uczestników oraz kontynuowanie sprawdzonych już wcześniej metod i form.
 • Zwiększenie oferty programowej placówki z uwzględnieniem oczekiwań środowiska.
 • Uwzględnienie potrzeb i oczekiwań środowiska w ofercie programowej placówki.
 • Odwoływanie się do wzorców osobowościowych, autorytetów z muzyki, literatury, polityki, sportu itp.
 • Umożliwienie uczestnikom wdrażanie się poprzez działanie twórcze.
 • Inicjowanie właściwych i pożądanych zachowań interpersonalnych uczestników.
 • Promowanie młodych talentów.
 • Organizowanie wyjść do muzeów, teatrów, galerii itp.
 • Przestrzeganie na zajęciach, podczas wyjść, wyjazdów i obozów zasad bezpieczeństwa.
 • Szeroka oferta zajęć artystycznych.
 • Organizacja wycieczek krajoznawczych, obozów i rajdów.
 • Ścisła współpraca ze szkołami w organizowaniu tego typu imprez.
 • Współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką ekologiczną.
 • Pogadanki na temat zdrowia, profilaktyki prozdrowotnej.
 • Wyszukiwanie talentów w danej dziedzinie i stymulowanie do wytężonej pracy w wybranym
 • Motywowanie uczniów do doskonalenia swojego warsztatu pracy.
 • Wspomaganie rozwoju własnych pasji i zainteresowań wychowanków.

 

Gorzów Wlkp. 20 kwietnia 2023r.

 

 

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej
  • Elo Digital Office