Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1/01/2016

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

 

Niniejszy regulamin dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Wszelkie przejawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole, w tym zwłaszcza cyberprzemocy, mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do Sądu Rodzinnego.

UCZEŃ:

 1. Na terenie placówki obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w pomieszczeniach dydaktycznych i czasie zajęć dydaktycznych.
 2. Zakaz obejmuje wszystkie funkcje tych urządzeń.
 3. Podczas przerw uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego z zastrzeżeniem określonym w pkt. pkt. 5,6 7.
 4. Nie wolno nikogo filmować, fotografować, nagrywać bez jego wiedzy i zgody.
 5. Nie wolno w jakikolwiek sposób utrwalać przebiegu zajęć bez zgody nauczyciela prowadzącego je.
 6. Uczniowie przynoszą do MDK telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 7. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
 8. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela, uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w czasie trwania zajęć dydaktycznych.
 9. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący zajęcia.
 10. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek wyjazdów i wyjść poza placówkę za zgodą kierownika wycieczki i rodziców.
 11. W czasie zajęć dydaktycznych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat, nauczyciela, obsługę administracyjną placówki.
 12. Uczniowi jest możliwe udostępnienie telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie MDK lub na portierni.

 

NAUCZYCIEL:

 1. Nauczyciel jest zobowiązany wyciszyć telefon komórkowy na czas prowadzenia zajęć.
 2. Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację, ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczniów na początku zajęć.
 3. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami zasady korzystania z telefonów komórkowych na zajęciach, jeśli stanowią one pomoc dydaktyczną lub są narzędziem pracy.
 4. Od zasad określonych w ust. 1 można odstąpić tylko w szczególnych sytuacjach, takich jak zagrożenie życia lub zdrowia, ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie.
 5. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli są oni poddawani karze na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Kary udziela wówczas dyrektor placówki.

 

NARUSZENIE ZASAD PRZEZ UCZNIÓW I KONSEKWENCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

 1. W przypadku stwierdzenia po raz pierwszy naruszenia przez ucznia zasad określonych w Regulaminie zostaje on ostrzeżony o grożących mu konsekwencjach.
 2. W przypadku, gdy uczeń nadal nie stosuje się do ustalonych zasad, placówka zastrzega sobie prawo do przejęcia w depozyt telefonu/urządzenia elektronicznego i zwrotu rodzicom ucznia do rąk własnych.
 3. Zatrzymany telefon lub urządzenie elektroniczne w obecności ucznia zostaje przekazane pracownikowi nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Uczeń przed przekazaniem telefonu ma prawo wyłączyć telefon i wyjąć kartę.
 4. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku zajęć.
 5. Nauczyciel po opisaniu depozytu (rodzaj urządzenia, marka, kolor, cechy charakterystyczne) i sporządzeniu protokołu zawierającego nazwisko i imię ucznia, rodzaj sprzętu, datę przyjęcia w depozyt oraz podpis ucznia i osoby przejmującej depozyt – pakuje i przechowuje urządzenie w bezpiecznym miejscu (zamykana na klucz np. szuflada, szafa, inne)
 6. Protokół przejęcia urządzenia w depozyt sporządzany jest w 2 egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany rodzicom ucznia przez nauczyciela.
 7. Osobami uprawnionymi do odbioru depozytu są tylko i wyłącznie rodzice dziecka za okazaniem protokołu.
 8. W przypadku, gdy uczeń odmówi przekazania telefonu w depozyt, nauczyciel niezwłocznie powiadamia jego rodziców o zaistniałej sytuacji oraz o jej konsekwencjach, tj. zastosowaniu kary upomnienia lub nagany.
 9. W przypadku osoby pełnoletniej, osoba proszona jest o wyłączenie lub wyniesienie telefonu z sali zajęć dydaktycznych, jeśli odmówi wykonania prośby proszona jest o opuszczenie zajęć.

  

Gorzów Wlkp. 1.01.2016r.

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej