Dokumenty

KONTAKT Z KIEROWNIKIEM PRACOWNI MUZYCZNEJ

Dorota Meyer 

e-mail:  pracowniamuzyczna.mdk@wp.pl 

lub osobisty w godzinach zajęć Pracowni Muzycznej

 

ZAWARTOŚĆ ZAKŁADKI: 

1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRACOWNI MUZYCZNEJ 

2. PLAN PRACY PRACOWNI MUZYCZNEJ

3. REGULAMIN PRACOWNI MUZYCZNEJ

4. KALENDARIUM IMPREZ PRACOWNI MUZYCZNEJ

5. ROCZNE SPRAWOZDANIA PRACOWNI MUZYCZNEJ

1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRACOWNI MUZYCZNEJ 

 

DZIEŃ

GODZINY

ZAJĘCIA

PONIEDZIAŁEK

17.00 – 19.15

ZESPOŁOWE ZAJĘCIA WOKALNE dla grup 1, 2, 3

SALA 109

19.15 – 20.00

KONSULTACJE WOKALNE

WTOREK

17.00 – 17.45

GRUPOWE ZAJĘCIA GITAROWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

SALA 108

17.45 – 19.15

GRUPOWE ZAJĘCIA GITAROWE DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

SALA 109

ŚRODA

17.00 – 19.15

ZESPOŁOWE ZAJĘCIA WOKALNE dla grupy 1 (kl. 1-3 szkoły podstawowej)

SALA 108

19.15 – 20.00

KONSULTACJE WOKALNE

CZWARTEK

17.00 – 19.15

ZESPOŁOWE ZAJĘCIA WOKALNE dla grupy 2 (kl. 4-6 szkoły podstawowej)

SALA 108

PIATEK

17.00 – 17.45

GRUPOWE ZAJĘCIA GITAROWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

SALA 108

17.45 – 20.00

ZESPOŁOWE ZAJĘCIA WOKALNE dla grupy 3

(kl. 7-8 szkoły podstawowej, kl. 1-5 szkoły średniej)

SALA 108

 

2. PLAN PRACY PRACOWNI MUZYCZNEJ

I CELE

Uczeń:

 1. Rozwija uzdolnienia oraz realizuje własne pasje muzyczne.
 2. Poznaje tajniki gry na gitarze klasycznej, doskonali grę na gitarze klasycznej oraz małą motorykę za pomocą zróżnicowanych zestawów ćwiczeń. Tworzy akompaniament do piosenek.
 3. Poznaje tajniki gry na flażolecie, doskonali grę na flażolecie, ćwiczy małą motorykę oraz wydolność oddechową za pomocą zróżnicowanych zestawów ćwiczeń. Tworzy akompaniament do piosenek.
 4. Poznaje technikę gry na ukulele, doskonali grę na instrumencie, ćwiczy tworzenie akompaniamentu, usprawnia małą motorykę.
 5. Poznaje tajniki gry na bębnie cajone, doskonali grę na instrumentach perkusyjnych, ćwiczy małą motorykę za pomocą zróżnicowanych zestawów ćwiczeń. Tworzy akompaniament do piosenek.
 6. Korzysta z zestawu instrumentów rytmicznych „Bum bum rurki” do zajęć wokalnych i instrumentalnych Pracowni w ramach poszerzania oferty i rozbudzania zainteresowań oraz kreatywności.
 7. Poznaje technikę wokalną usprawniając aparat głosowy doskonaląc warsztat wokalny i bogactwo środków wyrazu.
 8. Promuje placówkę podczas konkursów  i prezentacji artystycznych stacjonarnych oraz online.
 9. Wzbogaca repertuar wokalny, flażoletowy, gitarowy, na ukulele i instrumentach perkusyjnych melodycznych i niemetodycznych o utwory polskie i zagraniczne.
 10. Dba o pozytywne relacje pracowni z rodzicami oraz między uczestnikami.
 11. Chętnie współpracuje z innymi pracowniami MDK oraz placówkami w kraju i za granicą.
 12. Bierze udział w budowaniu miejskiej oferty działań muzycznych o charakterze przeglądowym, koncertowym.
 13. Czerpie zadowolenie ze wspólnego muzykowania.
 14. Doskonali umiejętność posługiwania się dostępnymi narzędziami do działań  online oraz do promowania wydarzeń artystycznych w placówce za pośrednictwem mediów społecznościowych.

II ZADANIA

 1. Prowadzenie zajęć umuzykalniających, wzbogaconych o ćwiczenia emisji głosu i pracę z mikrofonem oraz ruch sceniczny.
 2. Opracowanie procedur związanych z dostępnością muzycznej edukacji online dla uczestników podczas długiej absencji
 3. Zaplanowanie i realizacja zadań w zakresie promowania placówki w ramach  dziedzictwa kulturowego.
 4. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na gitarze klasycznej.
 5. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na flażolecie.
 6. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na ukulele.
 7. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na cajone.
 8. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na bum bum rurkach.
 9. Rozwijanie talentów muzycznych dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni udział w konkursach, koncertach, prezentacjach,  festiwalach i przeglądach muzycznych na terenie placówki, w imprezach o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym stacjonarnie oraz online.
 10. Rozbudzanie potrzeb obcowania z kulturą poprzez udział w miejskiej ofercie kulturalnej związanej z koncertami, recitalami, pokazami.
 11. Rozpowszechnianie repertuaru autorskiego tworzonego przez uczestników zajęć.
 12. Współpraca z innymi placówkami i instytucjami polegająca na współorganizacji konkursów i spotkań muzycznych wpływająca na promowanie placówki w środowisku.
 13. Integrowanie uczestników sekcji pracowni muzycznej poprzez udział we wspólnych działaniach o charakterze rozrywkowym lub rekreacyjnym.
 14. Podnoszenie jakości prowadzenia zajęć muzycznych dzięki stałemu dokształcaniu nauczyciela poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach, warsztatach i seminariach.
 15. Indywidualizacja procesu edukacyjnego, dostosowanie metod aktywizujących do predyspozycji, potrzeb i oczekiwań uczestników zajęć, ewaluacja i opracowanie rekomendacji do dalszej pracy.
 16. Ścisła współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników zajęć polegająca na pomocy - współpracy w organizacji wielu muzycznych przedsięwzięć, wpływająca na jakość oprawy artystycznej i wizerunku placówki.
 17. Stałe wzbogacanie różnorodnego repertuaru muzycznego pozwalającego na udział w koncertach o charakterze charytatywnym.
 18. Organizowanie Warsztatów Artystycznych w ramach Akcji Zima i Akcji Lato.
 19. Włączenie się w planowanie i realizację zadań wynikających z Planu Pracy MDK.

 

 3. REGULAMIN PRACOWNI MUZYCZNEJ

 1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalone są na podstawie HARMONOGRAMU ZAJĘĆ  przygotowanego przez PRACOWNIĘ MUZYCZNĄ MDK i zatwierdzonego przez radę pedagogiczną.
 2. PRACOWNIA MUZYCZNA zastrzega sobie prawo do zmian w PLANIE ZAJĘĆ, o zmianach informuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 3. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 4. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych z MDK.
 5. Uczestnik Pracowni Muzycznej  zobowiązany jest do udziału w każdej imprezie, do której został wytypowany przez nauczyciela i wyraził osobistą zgodę na udział.
 6. Rodzic uczestnika jest zobowiązany do takiego zorganizowania czasu, aby wszelkie planowane przez niego zajęcia nie kolidowały z zajęciami, prezentacjami  i próbami generalnymi wychowanków – uczestników zajęć wokalnych lub instrumentalnych.
 7. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych Przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.
 8. Pracownia Muzyczna zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MDK oraz będących materiałem zgłoszeniowym na konkursy. Uczestnicy zajęć organizowanych przez MDK, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem, w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 9. Wszyscy uczestnicy zajęć powinni przestrzegać zasad kultury, wzajemnego szacunku, tolerancji, odpowiedzialności i zgodnej współpracy.
 10. Przed zajęciami uczestnicy zostawiają okrycia wierzchnie w wyznaczonym miejscu.
 11. Nauczyciel ma prawo do skreślenia z listy uczestników zajęć osoby, która nie przestrzega regulaminu pracowni..
 12. Podczas zajęć programowych nie należy korzystać z telefonów ani innych podobnych urządzeń bez wiedzy i zgody nauczyciela.
 13. W razie konieczności podczas spotkań online (aplikacja WhatsUp lub e-mail pracowniamuzyczna.mdk@wp.pl) nauczyciel kontaktuje się z uczestnikami przesyłając materiały edukacyjne do pracy własnej w postaci plików tekstowych, audio i video.
 14. Rodzice uczestników we wrześniu 2023r. dokonują opłacenia przynajmniej 50% składki członkowskiej na cele działalności statutowej Stowarzyszenia Sympatyków MDK. Pozostała część powinna być wpłacona do końca roku kalendarzowego 2023.

 

4. KALENDARIUM IMPREZ PRACOWNI MUZYCZNEJ

 

MIESIĄC

NAZWA DZIAŁANIA

WRZESIEŃ

Spotkanie organizacyjne z rodzicami.

Wybory pracownianej rady rodziców.    

 14.09.2023

Spotkanie organizacyjne z wychowankami.

Wybory pracownianego samorządu.        

15.09.2023

Zapoznanie z regulaminem pracowni, statutem MDK, przepisami BHP i p/poż, drogą ewakuacyjną w pierwszym tygodniu zajęć

18-22.09.2023

PAŹDZIERNIK

Muzyczny koncert „Piosenka zamiast kwiatka dla Nauczycieli z MDK”   

13.10.2023

Muzyczne koncerty „Piosenka zamiast kwiatka dla Nauczycieli”.

Prezentacje dla Nauczycieli ze szkół wychowanków

23-27.10.2023

LISTOPAD

Zabawa Andrzejkowa.

Zaproszenie uczestników zajęć innych pracowni i zespołów.

18 i 25.11.2023

Udział w Międzynarodowym Internetowym Konkursie Piosenki „Your Song”.

Rejestracja materiału filmowego solistów, duetów i zespołów

Umieszczenie filmów na kanale YouTube.

6-30.11.2023

Dni otwarte pracowni.

Otwarte zajęcia dla rodziców.

20-24.11.2023

GRUDZIEŃ

Festiwal kolęd i pastorałek dla solistów.

Festiwal otwarty.  

09.12.2023

Jasełka poetycko – muzyczne.

Zaproszenie uczestników zajęć innych pracowni , zespołów oraz nauczycieli.

11-15.12.2023

STYCZEŃ

Udział w XI Gorzowskim Konkursie Piosenek Bajkowych z Filmów Animowanych dla solistów – organizacja całego konkursu.

Konkurs otwarty.  

20.01.2024

Koncert laureatów konkursu muzycznego z dedykacją.

Zaproszenie gości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. 

21.01.2024

Bal karnawałowy przebierańców.

Zaproszenie uczestników zajęć innych pracowni i zespołów. 27.01.2024

LUTY

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka – organizacja etapu wstępnego.

Konkurs otwarty dla solistów.

Zimowe Warsztaty Artystyczne.

Warsztaty otwarte.

12-16.02.2024 i 19-23.02.2024

MARZEC

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Wygraj Sukces” – organizacja etapu wstępnego dla solistów.

Konkurs otwarty poprzedzony warsztatami. 

02.03.2024

Plenerowa impreza z okazji pierwszego dnia wiosny z ogniskiem. 21.03.2024

KWIECIEŃ

Koncerty z okazji Dnia Ziemi.

20-22.04.2024

Udział w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych – organizacja etapu wstępnego zamkniętego dla solistów.

MAJ

Udział w Miejskim Festiwalu Piosenek Obcojęzycznych – organizacja całego festiwalu.

Festiwal otwarty dla solistów.

11.05.2024

Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnych – festiwal zewnętrzny dla solistów, duetów i zespołów.

Konkurs wokalny „Śpiewam z Mamą”.

Konkurs otwarty dla duetów.

25.05.2024

Koncert laureatów Konkursu „Śpiewam z Mamą”. Koncert otwarty. 

26.05.2024

CZERWIEC

Udział w II Konkursie Muzycznym „Śpiewam i Gram” dla solistów i duetów.

Konkurs otwarty.

15.06.2024

Plenerowa impreza integracyjna z okazji Dnia Dziecka nad jeziorem.

Impreza zamknięta.

01.06.2024

Dyskoteka z okazji zakończenia roku szkolnego.

Impreza zamknięta. 

22.06.2024

Dni otwarte pracowni muzycznej – konsultacje z kandydatami do pracowni, którzy złożyli wnioski na nowy rok szkolony.

17-21.06.2024

Wakacyjne Warsztaty Artystyczne.

Warsztaty otwarte.

24-28.06.2024 i 01-05.07.2024

 

 

5. ROCZNE SPRAWOZDANIA PRACOWNI MUZYCZNEJ

SPRAWOZDANIE PRACOWNI -  MUZYCZNEJ

 ZA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 3

- liczba uczestników ogółem - 37

- ilość dziewcząt - 33

- ilość chłopców - 4

 

 1. Osiągnięcia nauczyciela i jego uczestników zajęć:

a- o zasięgu międzynarodowym

III Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rozrywkowej „Your Song 2023” – 1 Wyróżnienie w Finale,

VII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World Song” w Sosnowcu – 1 Wyróżnienie w Finale,

Hoffer Superhit Festival 2022 – 1 wyróżnienie w Finale

b- o zasięgu ogólnopolskim

- rodzaj imprezy – nagroda

Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Wygraj Sukces” – 2 laureatki kwalifikacji wstępnych, wyróżnienie w eliminacjach regionalnych

III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka – 1 laureatka kwalifikacji wstępnych

c - o zasięgu regionalnym

I Lubuskie Konfrontacje Artystyczne – 3 wyróżnienia w kategorii piosenka,

 

 1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym:

Koncerty z okazji Dnia Nauczyciela „Piosenka zamiast kwiatka”,

Koncerty kolęd i pastorałek z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku,

Zabawa Andrzejkowa,

Karnawałowy Bal Przebierańców „Bajkowe postacie”,

Warsztaty Artystyczne w ramach Akcji Zima 2023,

X Gorzowski Festiwal Piosenek Bajkowych z Filmów Animowanych,

Koncert Laureatów X Gorzowskiego Festiwalu Piosenek z Filmów Animowanych,

Majówkowe spotkanie integracyjne,

Miejski Konkurs Piosenek Obcojęzycznych,

Koncert uczestników dla Rodziców na zakończenie roku szkolnego,

Udział wokalistów – solistów w koncercie w ramach Święta Ulicy Teatralnej,

Udział solistek i zespołów wokalnych w prezentacjach artystycznych z okazji festynu GRH „Gorzów czyste miasto” podczas Dnia Ziemi,

Udział w prezentacjach wokalnych podczas wakacyjnej strefy relaksu oraz prezentacjach artystycznych w Nova Park towarzyszących MFT,

Promocyjne prezentacje wokalne podczas Sportowego Pożegnania Lata,

Promocyjne prezentacje wokalne w Szkole Podstawowej podczas Pikniku Naukowego,

III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka – organizacja eliminacji  lubuskich,

Miejski Konkurs Muzyczny „Śpiewam i Gram” – organizacja pierwszej edycji.

 

 1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni:

Razem – 26

Na szczególne wyróżnienie ze względu na wybitne zaangażowanie, dużą aktywność i sukcesy artystyczne w konkursach zasługują: Maja Trepczyńska, Iga Niekrewicz, Hanna Mazur, Hanna Kalarus, Laura Turek, Tomasz Dybza, Anastasiia Herasimenko.

 1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a.

 

 1. Dokształcanie nauczycieli:

Dorota Meyer – warsztaty wokalne, warsztaty flażoletowe.

 

 

 1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

Dorota Meyer – Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK z okazji DEN,

Trofeum pamiątkowe za udział w IX edycji Sportowego Pożegnania Lata.

 

 1. Projekty Unijne, oferty złożone o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię.

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ

 ZA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 3

- liczba uczestników ogółem - 38

- ilość dziewcząt - 28

- ilość chłopców - 10

 

 1. Osiągnięcia nauczyciela i jego uczestników zajęć:

a- o zasięgu międzynarodowym

VI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World Song” w Sosnowcu – 2 Wyróżnienia w Finale, 3 Finalistów,

II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rozrywkowej „Your Song 2022” – 3 Wyróżnienia w Finale, 3 Finalistów,

b- o zasięgu ogólnopolskim

Ogólnopolski Festiwal Piosenek Dziecięcych „Dzieciopiewy” w Legnicy – 1 Wyróżnienie,

Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnych im. Św. Jana Pawła II w Świętnie – 1 Laureat,

VI Ogólnopolski Konkurs Piosenek Obcojęzycznych „Jose Song Festival” w Warszawie – 1 Finalistka,

c - o zasięgu regionalnym

Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pro Arte” – 2 Finalistki, 3 wyróżnienia

Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Pro Arte” – 3 wyróżnienia,

 

 1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

Koncerty z okazji Dnia Nauczyciela – 6 dni (100 osób)

Koncerty kolęd i pastorałek z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku – 6 dni (100 osób)

Mikołajkowe Niespodzianki – 1 dzień (50 osób)

Zabawa Andrzejkowa – 1 dzień (20 osób)

Karnawałowy Bal Przebierańców „Bajkowe postacie” – 1 dzień (30 osób)

Warsztaty Artystyczne w ramach Akcji Zima 2022 – 7 dni (20 osób)

Wyjątkowe Warsztaty Wakacyjne w ramach Akcji Lato 2022 – 14 dni (20 osób)

Gorzowski Festiwal Piosenek z Filmów Animowanych W. Disney’a – 1 dzień (50 osób)

Miejski Konkurs Piosenek Obcojęzycznych – 1 dzień (60 osób)

Festiwal Kolęd i Pastorałek – 1 dzień (70 osób)

Koncert dla Rodziców na zakończenie roku szkolnego – 5 dni (100 osób)

Koncert charytatywny dla Fundacji Mam Marzenie – 1 dzień (100 osób)

Udział w koncercie w ramach Święta Ulicy Teatralnej

Udział w zajęciach edukacyjnych i prezentacjach muzycznych na Dzień Otwarty MDK

Udział w prezentacjach wokalnych podczas Festynu MDK

Promocyjne prezentacje wokalne podczas Sportowego Pożegnania Lata

Promocyjne prezentacje wokalne w Szkole Podstawowej podczas Pikniku Naukowego.

 

 1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

Razem 33

 

 1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

 

 1. Dokształcanie nauczycieli:

Warsztaty wokalne i flażoletowe

 

 1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

Nagroda Dyrektora MDK

Nagroda Dyrektora SP9

 1. Zrealizowane Projekty Unijne, oferty o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię:

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ

ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 5

- liczba uczestników ogółem - 39

- ilość dziewcząt - 34

- ilość chłopców - 5

 

 1. Osiągnięcia nauczyciela i jego uczestników zajęć:.

- o zasięgu ogólnopolskim

- Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu – finalistka, laureaci eliminacji wstępnych,

- XV Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Ińsku,

- Internetowy Konkurs Wokalny „Gwiazdka Betlejemska” Osie – laureatki,

- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej „ThePtak” w Płocku,

- Ogólnopolski Festiwal Wokalny Polskiej Piosenki „Z piosenką przez dekadę” w Gdańsku,

- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Dzieciopiewy” w Legnicy.

- o zasięgu regionalnym

- Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pro Arte” w Zielonej Górze – finalistka, wyróżnienie w eliminacjach powiatowych,

- Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Pro Arte” w Zielonej Górze – „Brązowy Mikrofon” – trzecie miejsce, dwa wyróżnienia w finale,

- V Miejski Konkurs Piosenek Obcojęzycznych organizowany przez MDK w Gorzowie Wlkp. – Grand Prix, laureaci,

- VII Gorzowski Festiwal Piosenek z Filmów Animowanych W. Disney’a organizowany przez MDK w Gorzowie Wlkp. – Grand Prix, laureaci,

 

 1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym (projekty, obozy, biwaki, warsztaty, spotkania, wycieczki, wystawy, koncerty itp.):

- Mikołajki, Andrzejki, Karnawał, spotkania  – 80 osób,

- Koncerty i recitale – 60 osób,

- warsztaty – 20 osób,

 

 1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

- razem 15 prezentacji muzycznych.

 

 1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe w Poznaniu – edycja online – 5 osób,

 1. Dokształcanie nauczycieli:

- XXII Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe – 16-20 sierpnia 2021 Dom Bretanii Poznań, edycja online.

- Kreatywnie do wakacji – elementy arteterapii i treningu twórczości dla starszych i młodszych – 12 czerwca 2021 ODN Zielona Góra, edycja online.

- Jak pobudzić potencjał wśród młodych osób poprzez działania animacyjne? – 7 lipca 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- Wsparcie wychowawcze i psycho­profilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią – 14 czerwca 2021, WOM Gorzów Wlkp. – edycja online.

- Stworzenie odpowiedniego programu edukacyjnego w kontekście pracy z nowymi mediami jako współczesny język komunikacji – 27 maja 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- Różnokierunkowość edukacji; warsztat Diagnoza i przygotowanie strategii promocji dla oferty edukacji kulturalnej, 27 maja 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, 27 maja 2021, Empiria, edycja online.

- Szkolenie SIP, 20 maja 2021, ZNP i PIP w Gorzowie Wlkp., edycja online.

- Indywidualizacja w nauczaniu, 22 kwietnia 2021, Empiria, edycja online.

- Jak tworzyć grafiki promujące projekt?, 30 marca 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- Zdalne nauczanie muzyki, 17 marca 2021, WOM Gorzów Wlkp., edycja online.

- Promocja wydarzeń kultury na portalu Facebook, 24 sierpnia 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

- ABC edukacji kulturowej, 24 sierpnia 2021, Program Bardzo Młoda Kultura RCAK Zielona Góra,  edycja online.

 

 1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK z okazji Dnia Nauczyciela

 

 1. Zrealizowane Projekty Unijne, oferty o dotacje (Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Marszałek woj. Lubuskiego i inne) zrealizowane przez pracownię:
 2. Działania związane z edukacją w okresie pandemii COVID - „Śpiewać każdy może” – przesyłanie materiałów audio i tekstowych do realizacji nowego materiału muzycznego, wspólne ćwiczenia wokalne i gitarowe w grupach w aplikacji WhatssApp. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ

ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 1. Struktura organizacyjna pracowni: - wg stanu na dzień czerwiec 2019

- łączna ilość grup - 6

- liczba uczestników ogółem -  36

- ilość dziewcząt - 30

- ilość chłopców - 6

 

 1. Osiągnięcia nauczyciela i jego uczestników zajęć:

- Ogólnopolski Festiwal Piosenek Bajkowych w Bielsku Białej – finalistka i półfinalistka

- Ogólnopolski Festiwal Piosenek Jana Wojdaka w Krakowie i Chodzieży – finalistki

- Ogólnopolski Festiwal Piosenek „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu i Czaplinku - finalistka

- Lubuski Dziecięcy Festiwal Piosenki „Pro Arte” – wyróżnienie

- Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Pro Arte” – wyróżnienia i laureat

 

 1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela w roku szkolnym:

- Gorzowski Festiwal Piosenek z Filmów Disneya – 70 osób

- Mikołajki  - 24 osoby

- Andrzejki – 20 osób

- Kolędowanie – 60 osób

- Bal Karnawałowy – 60 osób

- Walentynki – 30 osób

 

 1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

- razem 10 prezentacji

 

 1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2 a:

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe w Poznaniu (online) – 7 osób

 

 1. Dokształcanie nauczycieli:

- Dorota Meyer

– Szkolenia online: Media społecznościowe i ich rola w promocji i animacji kultury - trendy i aktualności, Rola sektorów kultury i oświaty w budowaniu kapitału społecznego - bariery i potencjały współpracy sektorów kultury i oświaty,

Narzędzia internetowe wspierające skuteczną organizację instytucji kultury,  Gry w animacji i edukacji,  Innowacyjne metody pracy z dziećmi i młodzieżą. (RCAK)

- XXI Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe online (Dom Bretanii w Poznaniu)

- Warsztaty: Muzykoterapia Nordoff - Robbins w pracy nauczyciela,  Techniki druku wklęsłego: cynkoryt, akwaforta, akwatinta, folioryt,  Techniki malarskie: akwarela, gwasz, farba akrylowa, farba olejna, Teatr do góry nogami, zabawy tekstem, muzyką i plastyką w przedstawieniach dziecięcych. (WOM)

 

 1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- Dorota Meyer - podziękowania od Fundacji Szlachetna Paczka za koncert promocyjny w Askanie, Nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK z okazji Dnia Nauczyciela

 

9. Działania edukacyjne nauczyciela podjęte w czasie przerwy spowodowanej koronawirusem

- Muzykalni Online – repertuar wokalny i gitarowy dla 24 osób z pracowni 

Opracowała: Dorota Meyer

Data: 31.08.2020  Gorzów Wlkp.                                                  PodpisSPRAWOZDANIE PRACOWNI MUZYCZNEJ ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Struktura organizacyjna pracowni:

- łączna ilość grup - 4

- liczba uczestników ogółem - 72

- ilość dziewcząt - 65

- ilość chłopców - 7

 1. Osiągnięcia nauczyciela i jego uczestników zajęć:

Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” - laureat eliminacji regionalnych  w Czaplinku – udział w Finale w Tarnobrzegu

Festiwal Piosenki „O Kłodawskiego Słowika” w Kłodawie - laureaci

Konkurs Kolęd i Pastorałek w Ściechowie – laureaci

Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki „Pro Arte”  - laureat

 1. Wykaz imprez zorganizowanych przez nauczyciela:

- zabawa andrzejkowa – 30 osób

- mikołajki – 20 osób

- spotkanie kolędowe – 50 osób

- warsztaty artystyczne – 20 osób

- koncerty – 300 osób

- konkursy artystyczne – 200 osób

- warsztaty muzyczne – 20 osób

- bal karnawałowy – 50 osób

 1. Łączna ilość koncertów, wystaw, prezentacji artystycznych pracowni, zespołu:

razem 12

 1. Udział w imprezach międzynarodowych których nie ujęto w pkt. 2:

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe organizowane przez Dom Bretanii w Poznaniu

 1. Dokształcanie nauczycieli:

- Dorota Meyer

- Studia Podyplomowe „Nauczanie muzyki, plastyki i techniki” w Poznaniu

- Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe w Poznaniu

- kurs nadający uprawnienia do przeprowadzania państwowego egzaminu na kartę rowerową

- warsztaty WOM "Proste instrumenty muzyczne w edukacji artystycznej"

 1. Osiągnięcia indywidualne nauczyciela:

- nagroda Stowarzyszenia Sympatyków MDK

- nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9

- podziękowania od organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Wygraj Sukces”

- podziękowania od Fundacji „Mam Marzenie”

Opracowała: Dorota Meyer

Data:  30.08.2019 Gorzów Wlkp.                                                                       

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej
  • Elo Digital Office