Plan pracy

PLAN PRACY PRACOWNI CERAMICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/24

Plan pracy pracowni opracowano tak, aby wypełniał cele statutowe Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wielkopolskim. Głównym założeniem planu pracy pracowni ceramicznej jest aktywizacja dzieci i młodzieży do rozwijania zainteresowań, talentów, zdolności artystycznych, nauka technik rzeźbienia w glinie oraz propagowanie wszelkich działań artystycznych, wrażliwości na sztukę i estetykę wśród mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Nauka w pracowni ceramicznej wprowadza wychowanków do kreatywnego i świadomego uczestniczenia w społeczeństwie jako twórca i odbiorca dzieł sztuki. Pomaga budować dzieciom i młodzieży artystyczną pewność siebie, zachęcając do wyrażania siebie poprzez sztukę. Uczy postrzegania i rozumienia zjawisk społecznych poprzez sztukę w ujęciu historycznym i współczesnym, globalnym i lokalnym, kolektywnym i indywidualnym, wdrażając uczestników zajęć w działania artystyczne, integracyjne w obrębie grupy oraz z innymi pracowniami, zapoznając z tradycjami i kulturowym dorobkiem regionu i kraju.

 

Cele wychowawcze:

 1. Wychowanie w demokracji poprzez naukę współpracy w grupie, w atmosferze wzajemnego szacunku i tolerancji oraz ustalenie i przestrzeganie regulaminu pracowni.

 2. Wychowanie prorodzinne – pogadanki, dyskusje, wykonanie prac okolicznościowych o tematyce rodzinnej.

 3. Wychowanie poszanowaniu natury – nauka zarządzania bazą materiałową i zużyciem energii, uwrażliwienie na kwestie ekologii – recyklingu i nadprodukcji przedmiotów w odniesieniu do trwałości i estetyki dzieł ceramicznych, udział w konkursach o tematyce ekologicznej, upowszechnianie tych prac, uwrażliwianie na problemy ochrony środowiska – wycieczki, plenery.

 

Pracownia ceramiczna kontynuuje formy pracy przyjęte w ubiegłych latach, takie jak:

  • wprowadzenie do techniki ceramiki,nauka projektowania, rzeźbienia, szkliwienia

  • rozwijanie współpracy z innymi pracowniami MDK, między innymi plastyczną i fotograficzną,

  • rozwijanie współpracy z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi,

  • udział w wystawach i w wernisażach,

  • organizowanie imprez i akcji aktywizujących i propagujących działania artystyczne

  • Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje”,

  • Akcje artystyczne na terenie miasta i MDK: warsztaty ozdób świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc),

  • udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez: miejskich, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych,

oraz inne formy:

  • imprezy dla miasta – Akcja Zima i Akcja Lato ‘2023: interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, Akcja LATO w plenerze, na terenie placówki i we współpracy z innymi placówkami kultury (muzeum, MOS, Księgarnia KLE KLE, Klub Kultury MCK „Zodiak”),

  • warsztaty ceramiczno-artystycze dla uczestników pracowni.

 

 

 

 

Lp.

Treści i zadania

Formy pracy

Termin

Odpowiedz.

Uwagi

1.

Wychowanie
w demokracji – współpraca w grupie, wzajemny szacunek i tolerancja, przestrzeganie ustalonych zasad, wychowanie prorodzinne, wychowanie w poszanowaniu ekologii. Poznawanie kultury, sztuki, tradycji regionu, kraju, innych krajów:

  • tradycje, zwyczaje, obyczaje,

  • dziedzictwo kulturowe.

Pogadanki na tematy:

  • samodzielności w zespole

  • odpowiedzialność za porządek w pracowni

  • organizacja miejsca pracy, ergonomia zarządzania bazą materiałową i narzędziami

  • zapoznanie z regulaminem placówki i pracowni,

  • bhp w czasie zajęć,

  • bezpieczne dojście do MDK

  • zapoznanie z drogą ewakuacyjną (przepisy p-poż.).

 

Udział i współorganizowanie imprez:

  • Wycieczka dydaktyczna do Rostock

- Warsztaty ozdób świątecznych ( Haloween, Boże Narodzenie, Wielkanoc) - MDK

Warsztaty artystyczne w trakcie ferii - oferta dla stałych uczestników oraz dla miasta w ramach Akcji Zima ‘2023.

-Warsztaty ilustracyjne pt. „ Podwodny świat”– Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie

 

  • Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje” – MDK Gorzów Wlkp.

  • Wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.

   - Warsztaty „Lepienie z mamami” z okazji Dnia Matki

    

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego .

- Akcja Lato w plenerze 2023

 

IMPREZY DLA MIASTA- interdyscyplinarne warsztaty artystyczne – oferta dla miasta w ramach Akcja Zima i Akcja Lato ‘2023;- Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Wiosenne tradycje” – MDK Gorzów Wlkp

- Udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez miejskich regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

IX – X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IX

 

 

 

 

Wg

kalendarza

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

III-VI

 

 

 

 

V-VI

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

VI-VII

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Nauczyciel

Alicja Jarno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych:

  • upowszechnianie techniki ceramicznej

  • wystawy i wernisaż.

 

-Wystawy prac ceramicznych

  • w pracowni na terenie MDK;

-Wystawy prac ceramicznych na terenie miasta

.

  • Wystawa pokonkursowa Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne tradycje” – Galeria „Na Mansardzie” w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wlkp.;

  • Udział w wernisażach i wystawach
   w różnych placówkach kulturalnych na terenie miasta.

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg kalend. Imprez

 

 

Alicja Jarno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Rozwijanie umiejętności i biegłości w technice ceramiki:

  • organizowanie stanowiska pracy,

  • kształtowanie twórczego stosunku do pracy,

  • nawyków gospodarności i oszczędności.

  • Umiejętność pracy w zespole.

Etapy szkolenia:

  • wprowadzenie do ceramiki: historia, podstawowe informacje

  • nauka podstawowych technik (plaster, kula, wałeczki, budowanie bardziej skomplikowanych form rzeźbiarskich ,

  • używanie narzędzi: formy, rylce, stemple, szablony

  • wprowadzenie do wypału: podstawowe informacje na temat używania pieca i zasad bezpieczeństwa

  • nakładanie barwników na biskwit: zasady używania tlenków, angob, glazur

  • projektowanie, wzornictwo: aspekty techniczne i teoretyczne w ujęciu problematyki inspiracji i plagiatu

  • rzeźba artystyczna

  • rzeźba użytkowa: talerzyki, filiżanki, lampiony itp.

  • ceramika łączona z innymi materiałami: drut kompozytowy, sznurek itp.

Wg planów

Alicja Jarno

 

4.

Uczestnictwo w kulturze, poznanie dziedzictwa narodowego:

  • wychowanie w rodzinie,

  • rozwijanie świadomej postawy obywatelskiej, poznawanie i budowane więzi z regionem lokalnym i ojczyzną,

  • rozwijanie poczucia estetyki, aktywny odbiór dzieła dzieła sztuki,

  • wychowanie w zdrowiu, rozwój kultury fizycznej i turystyki.

 

 1. Zwiedzanie wystaw w galeriach
  i muzeach.

 2. Wycieczki po okolicy i po mieście ze szczególnym uwzględnieniem zabytków i innych inspirujących obiektów.

 3. Wycieczki krajowe

 4. Wycieczki zagraniczne

 5. Kontynuowanie współpracy z:

- WiMBP w Gorzowie,

 

- Mała Galeria GTF,

 

- WOM w Gorzowie Wlkp.


- Galeria „Na Mansardzie” – WOM w Gorzowie Wlkp.


6. Wykonywanie prac ceramicznych okolicznościowych, związanych z tradycjami.

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg planów sekcji

 

Alicja Jarno

 

5.

Współpraca z rodzicami i instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

Wybór Rady Rodziców.

Współpraca z rodzicami w kwestiach wychowawczych, opiekuńczych, organizacyjnych

Organizowanie i współorganizowanie imprez i wernisaży na terenie placówek oświatowych i kulturalnych.

IX – X

Cały rok

 

Cały rok

 

Rada rodziców

Nauczyciel

 

 

6.

Inne czynności pracowni – prowadzenie dokumentacji, sprawy bieżące.

 1. Informacje o naborach.

 2. Aktualizacja strony internetowej pracowni, dostarczanie zdjęć do prezentacji w mediach społecznościowych.

 1. Informacje do mediów.

 

Cały rok

Alicja Jarno

 

 

7.

Sprawy organizacyjne pracowni.

Przegląd, segregacja i uzupełnianie bazy materiałowej.

Nabór uczestników – dyżur

Cały rok

 

 

IX

Alicja Jarno

 

8.

Dokształcanie kadry.

 1. Udział w warsztatach.

 2. Kursy dokształcające.

Wg inform.

Alicja Jarno

 

 

Opracowała: Alicja Jarno

 

 

 

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej
  • Elo Digital Office