Nabory do MDK 2024-2025

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI I MŁODZIEŻY do MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY w Gorzowie Wlkp.  w roku szkolnym 2024/2025

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 na zajęcia rozwijające uzdolnienie i zainteresowania w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, wymagane dokumenty określa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz., 2572 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 3.01.2014r.)
 3. Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

I. Harmonogram działań

§ 1. Przebieg rekrutacji dzieci do Młodzieżowego Domu Kultury obejmuje:

 1. ogłoszenie o rekrutacji dzieci i młodzieży do MDK  – kwiecień-maj
 2. powołanie w placówce komisji rekrutacyjnych - kwiecień,
 3. ustalenie harmonogramu oraz planu pracy komisji – kwiecień,
 4. składanie "Deklaracji kontynuacji edukacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2024/2025" przez rodziców lub prawnych opiekunów do dnia 31 maja 2024 r.,
 5. przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. na rok szkolny 2024/2025” od 1 maja do 31 maja 2024
 6. ogłoszenie wyników naboru dzieci do MDK - do 10 czerwca 2024 r.,
 7. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia w MDK;
 8. uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o którym mowa;
 9. uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia;
 10. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
 11. na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego;
 12. bieżące informowanie Wydziału Edukacji o wolnych miejscach,
 13. w przypadku posiadania wolnych miejsc MDK przeprowadzi postępowanie uzupełniające do końca 15 września roku 2024.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§  2.   Postępowanie rekrutacyjne do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego (załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.)

§  3. Rodzice dzieci kontynuujących uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez MDK składają deklarację o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte. (załącznik nr 2).

§  4. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia  przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez placówkę

§  5. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów.

§ 6. Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w MDK w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

§  7.  Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia dyrektor placówki może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez Radą Pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje sie kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.

§ 8.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki o których mowa § 7 na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny (3 i więcej dzieci) -100 pkt.
 2. niepełnosprawność dziecka - 100 pkt.
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców - 100 pkt.
 4. niepełnosprawność obojga rodziców - 100 pkt.
 5. niepełnosprawność rodzeństwa - 100 pkt.
 6. samotne wychowywanie kandydata (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) - 100 pkt.
 7. dziecko w rodzinie zastępczej - 100 pkt.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

§  9. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danego powiatu mogą być przyjęci na zajęcia organizowane w placówce, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dany powiat dysponuje wolnymi miejscami na te zajęcia organizowane w MDK.

§ 10. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu , w którym uczeń korzysta z zajęć w MDK.

III. Skład i zadania komisji rekrutacyjnej:

§ 11. 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

 1. przewodniczący – wyznaczony przez dyrektora placówki,
 2. przedstawiciel rady pedagogicznej - członek,
 3. przedstawiciel rady rodziców - członek.

       2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych;
 2. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  na zajęcia poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Listy winny zawierać:
  1. imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz informację o liczbie wolnych miejsc;
  2. dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;
 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
 4. komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do MDK, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty;
 5. sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka do MDK;
 6. w przypadku posiadania wolnych miejsc przeprowadzenie postępowania uzupełniającego do końca sierpnia roku szkolnego.

IV. Obowiązki rodziców w procesie rekrutacji

§ 12. 1. Rodzic dziecka uczęszczającego do MDK zobowiązany jest do złożenia w placówce „Deklaracji kontynuacji edukacji w MDK”, w terminie wskazanym w § 1.

          2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do MDK zobowiązani są do:

 1. Złożenia w placówce „Wniosku o przyjęcie do MDK” (Wniosek dostępny jest w placówce i na stronie internetowej oraz na stronie www.mdk.gorzow.pl).
 2. Wniosek o którym mowa składa się do dyrektora MDK w Gorzowie Wlkp.
 3. Wniosek zawiera:
 1. imię, nazwisko datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego- imiona rodziców;
 3. adres i miejsce zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres zamieszkania kandydata;
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiada;

      4) Do wniosku można dołączyć:

a)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub  akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka             

    oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

c) niepełnosprawność kandydata z orzeczeniem,

d) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

e) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata z orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

f)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata z orzeczeniem,

g) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy   

    zastępczej

h) Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 2. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 4. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania (obozy, wycieczki itp. rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi placówki uznane przez niego istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.  

V. Zadania dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury

§ 13.1  Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej, w tym m.in.:

 1. powołanie komisji rekrutacyjnej oraz jej przewodniczącego;
 2. umieszczenie na tablicy ogłoszeń harmonogramu rekrutacji i niniejszego Regulaminu,
 3. rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

         2.  Organizowanie prac komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VI. Przepisy końcowe

§   14. Na rozstrzygnięcie dyrektora  MDK w sprawie odwołania, służy skarga do sądu administracyjnego.

§   15. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

§   16. Przydział do grup na rok szkolny 2024/2025 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

§   17. W trakcie roku szkolnego dzieci i młodzież przyjmowana jest do MDK na podstawie decyzji dyrektora.

§   18. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest:

 

załącznik nr 1 -„Wniosek o przyjęcie dziecka  do Młodzieżowego Domu Kultury”

załącznik nr 2- „Deklaracja kontynuacji edukacji  w Młodzieżowym Domu Kultury”

załącznik nr 3 - "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych"

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej
  • Elo Digital Office