Regulamin Pracownii Fotograficznej

1. Bądź punktualny

2. Pamiętaj o naładowaniu aparatu przed zajęciami

3. Dbaj o porządek- sprzęt, narzędzia i materiały

- Co za artysta, gdy jego pracownia nie jest czysta!

4. Słuchaj , ale możesz przecież pytać - więc pytaj.

5. Miej świetne pomysły, bądź kreatywny i śmiały

6. Podtrzymuj dobrą atmosferę na zajęciach

7. Nie kiwaj się na krześle, jeśli nie masz spadochronu!

8. Masz prawo do uczestniczenia w wystawach, imprezach, zabawach,

wycieczkach organizowanych przez pracownię i placówkę

9. Sprzątnięcie swojego stanowiska to nie tylko formalność...

10. Jeśli chcesz wyjść z pracowni, powiedz o tym nauczycielowi – koniecznie!

11. Podczas pracy twórczej jesteś tak przejęty, że zapominasz o całym świecie.

Wyłącz więc telefon, aby nikt Ci nie przeszkadzał.

12. Systematycznie opłacaj zajęcia.

- Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych Przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.

- Podczas zajęć programowych nie należy korzystać z telefonów ani innych podobnych urządzeń bez wiedzy i zgody nauczyciela.

- Nauczyciel ma prawo do skreślenia z listy uczestników zajęć osoby, która nie przestrzega regulaminu pracowni, nie opłaca zajęć.

- Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych z MDK.

- Pracownia Fotograficzna zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MDK. Uczestnicy zajęć organizowanych przez MDK, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem, w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej