Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia Sympatyków MDK

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sympatyków MDK , które odbędzie się 26 marca o godz. 18.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 20

 

Porządek Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury

w Gorzowie Wlkp. w dniu 26-03-2024r.

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie kworum Zgromadzenia.
 3. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023
 8. Podjęcie uchwał:
 • Nr 1/2024 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi,
 • Nr 2/2024– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023,
 • Nr 3/2024 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 • Nr 4/2024 – w sprawie podziału zysku za rok 2023

          9 .Przedstawienie oraz przyjęcie prowizorium budżetowego na rok 2024.

    10 . Sprawy różne.

 1. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 

 

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej
  • Elo Digital Office