Procedury organizacji i funkcjonowania MDK od 18 stycznia 2021

PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY w GORZOWIE WLKP. W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – Obowiązuje od 18.01.2021r.

 1. OGÓLNE ZASADY:
 2. Zajęcia MDK prowadzonego przez Miasto Gorzów Wielkopolski rozpoczną się 1 września 2020 r. stałego planu zajęć
 3. Dyrektor MDK określi dyspozycyjność placówki, ilość grup i maksymalną liczbę dzieci objętych opieką.
 4. Rodzic/opiekun prawny, który chce przyprowadzić dziecko do MDK, musi powiadomić o tym nauczyciela i dostarczyć wymagane oświadczenia (załącznik nr 1).
 5. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazywania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. Nie należy posyłać dziecka do MDK, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Dziecko posyłane na zajęcia do MDK powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych.
 7. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z MDK tylko przez jednego rodzica/opiekuna prawnego.
 8. Przed wejściem do placówki rodzic/prawny opiekun i dziecko będą mieli dokonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona temperatura u dziecka lub rodzica, eliminuje przyjęcie dziecka do placówki.
 9. Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.
 10. Rodzic/opiekun przed drzwiami do MDK ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości.
 11. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 m
 1. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA
 1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka
  w rękawiczkach i maseczce ochronnej. Maseczkę ochronną dziecka od 4 roku rodzic zabiera po oddaniu dziecka.
 2. Wejście do MDK koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Rodzic/opiekun prawny dzwoni do placówki dzwonkiem wejściowym – wtedy dochodzi osoba koordynująca i otwiera drzwi, dokonuje pomiaru temperatury.
 3. Rodzice nie wchodzą do budynku MDK, dziecko po pomiarze temperatury odbierane jest przez pracownika obsługi lub nauczyciela i doprowadzane do szatni zorganizowanej przy każdej sali, nauczyciel pomaga dziecku w samoobsłudze.

- ustala się, że we wrześniu do budynku MDK będzie mógł wejść rodzic dzieci najmłodszych 5-7 lat, którzy zapisani są na zajęcia po raz pierwszy

 1. Przy odbieraniu dziecka, rodzic/opiekun prawny przekazuje w drzwiach pracownikowi koordynującemu nazwisko i imię dziecka, następnie dziecko przebrane w ubiór wyjściowy zostaje przekazane rodzicowi.
 2. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia na zewnątrz MDK obowiązują zasady wynikające z wytycznych ministerstwa w sprawie COVID – 19.
 • ZASADY POBYTU DZIECI
 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, o określonym czasie trwania zajęć.
 2. Do każdej grupy przyporządkowany jest nauczyciel.
 3. Dzieci i młodzież na zajęcia taneczne, korekcyjne przychodzą ubrane w strój ćwiczebny (szatni zostawiamy tylko kurtkę i obuwie)
 4. Liczebność grupy jest związana ze specyfiką pracowni. Zajęcia prowadzone są z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do zajęć. Ilość dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko i każdego opiekuna.
 5. Zasady pobytu uczestników zajęć w poszczególnych pracowniach MDK (Informacje szczegółowe):

Pracownia Fotograficzna

        - w pracowni obowiązują maseczki i rękawiczki dla uczestników zajęć

        - komputery, myszki dezynfekowane po każdej grupie

        - grupa może odbywać zajęcia w przestrzeni miasta Gorzowa (wyjścia poza budynek MDK)

Pracownia ceramiczna

- posiadanie i noszenie na zajęciach maseczki i rękawiczek jednorazowych

- zużywanie materiału (glina) do końca,

- dokładne mycie narzędzi i przyborów w ciepłej wodzie z mydłem

Pracownia korekcji wad postawy

- ćwiczący przynosi obowiązkowo duży ręcznik kąpielowy na zajęcia

- szatnia dostępna jest tylko do pozostawienia obuwia i okrycia wierzchniego

- uczeń na zajęcia przychodzi ubrany w strój do ćwiczeń (nie przebiera się w szatni)

Pracownia plastyczna

-dziecko na zajęcia zabiera z domu podstawowe przybory plastyczne takie jak: ołówek, gumka, temperówka, kredki, markery, flamastry np. piórnik szkolny.                                            

-dziecko na zajęcia rodzic wyposaża w indywidualną osłonę nosa i ust do użytku na terenie MDK.                                                                                                                      

-w sali odległości między stanowiskami powinny wynosić min. 1,5 m. (1 uczeń –jedna ławka szkolna lub 1 stół ) .                                                                                                   

-podczas zajęć uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami.                                           

-dziecko nie może zabierać ze sobą na zajęcia żadnych przedmiotów ani zabawek.

Zespół Tańca Ludowego MALI GORZOWIACY,

      - uczeń na zajęcia przychodzi ubrany w strój do ćwiczeń (nie przebiera się w szatni)

      - szatnia dostępna jest tylko do pozostawienia obuwia i okrycia wierzchniego

      - zajęcia prowadzone są bez maseczek ochronnych i rękawiczek.

      - jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, o określonym czasie trwania zajęć

        tanecznych.

      - do każdej grupy przyporządkowany jest nauczyciel - wychowawca.

      - liczebność grupy wynosi 10 - 18 wychowanków z zachowaniem zasady minimalnej 

        przestrzeni do zajęć. Ilość dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko.

      - zajęcia taneczne będą prowadzone w stałych parach (chłopiec, dziewczynka) po

        pisemnym uzyskaniu zgody od rodziców/opiekunów.

      - przed zajęciami tanecznymi obowiązuje dezynfekcja rąk każdego uczestnika.

      - nauczyciele zapewnią taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze

        sobą innych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne

        godziny przerw.

      - co najmniej raz na godzinę sala taneczna będzie wietrzona.

      - po każdej grupie sala taneczna będzie dezynfekowana.

Zespół Tańca ALUZJA

-na zajęcia dzieci i młodzież przychodzi ubrana w kostiumach do ćwiczeń (poza obuwiem)członkowie zespołu korzystają z dwóch drzwi wejściowych (oddzielne wytyczne podamy w poszczególnych grupach)

.- liczebność grupy z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do zajęć. Ilość dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko.

- dzieci odprowadzane są pod drzwi wejściowe.

- przy drzwiach prosimy o dezynfekcję rąk.

- zmiana obuwia oraz pozostawienie odzieży wierzchniej nastąpi w wydzielonym do tego miejscu.

- dzieci i młodzież poruszają się tylko w obrębie sal do ćwiczeń.

- zakazuje się rodzicom wchodzenie na teren siedziby zespołu.

- zajęcia prowadzone są bez maseczek ochronnych i rękawiczek.

Zespół Artystyczny BUZIAKI

      - uczeń na zajęcia przychodzi ubrany w strój do ćwiczeń (nie przebiera się w szatni)

      - szatnia dostępna jest tylko do pozostawienia obuwia i okrycia wierzchniego

      - zajęcia prowadzone są bez maseczek ochronnych i rękawiczek

      - wejście na zajęcia taneczne odbywać się będą tylko bocznymi drzwiami – piwnica

       - liczebność grupy - z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do zajęć. Ilość dzieci w

         sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko.

      - zespół korzysta tylko z małej sali tanecznej

      - dzieci korzystać będą z toalet w piwnicy, obok sali tanecznej

      - zespół nie korzysta innych pomieszczeń na terenie szkoły

      - zespół posiada własne środki do dezynfekcji

      - dzieci i młodzież poruszają się tylko w obrębie sal do ćwiczeń.

      - zakazuje się rodzicom wchodzenie na teren siedziby zespołu i szkoły

 1. Dziecko na zajęcia nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów, jedzenia.
 2. W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 3. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 4. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw.
 6. Co najmniej raz na godzinę sale powinny być wietrzone.
 7. Przedmioty i sprzęty w MDK należy utrzymywać w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzesełek,  blatów stołów, parapetów, ciągów komunikacyjnych, itp.
 8. Dziecko będzie miało ograniczoną możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych.
 9. Podczas pobytu w MDK nie będą organizowane uczestnikom zajęć wyjścia poza placówkę, spacery, wycieczki itp.
 10. Nauczyciel szczególną uwagę będzie zwracał uczestnikom zajęć, aby myły ręce po skorzystaniu z toalety.
 11.  
 12. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Rodzic/opiekun nie może wchodzić do MDK ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce.
 2. Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik lub nauczyciel odprowadzający dziecko.
 3. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka z MDK.
 4. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na stronie internetowej MDK.
 5. Nauczyciele i inni pracownicy MDK powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 6. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 7. Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu
 8. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 9. W przypadku zakażenia koronawirusem, placówka będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

 1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przed wejściem do budynku MDK należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do placówki.
 3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do MDK dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Wszyscy pracownicy MDK w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW MDK 

1- Do pracy w MDK mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2- W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

3- Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4- Pracownicy i nauczyciele MDK w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

5- Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

6- W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

7- Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

8- Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

9- Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

10- Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

11- Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 18.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

    Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………… ur. ………………… w ciągu ostatnich 14 dni nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergii).

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka.

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w MDK procedur, regulaminów związanych
z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z MDK w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce, w szczególności do:

 1. zakazania dziecku zabierania do placówki innych przedmiotów, które nie wynikają z przyczyn zdrowotnych;
 2. odbioru dziecka przez wyłącznie jednego z rodziców /opiekunów prawnych (nie wykazującego żadnych zmian chorobowych), w wyznaczonym przez dyrektora placówki miejscu.

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki, nauczyciela o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

                                                                    

 …………………………… ……………..

                                                                                                   (data i czytelny podpis rodzica)

 

                                                                      

 

                                                                                                    

 

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej