Procedury funkcjonowania MDK od dnia 23.10.2021r.

W związku z pogarszająca się sytuacją epidemiologiczną dotyczącą Covid 19, proszę o stosowanie się do procedur bezpieczeństwa na zajęciach w MDK w Gorzowie Wlkp.

Dyrektor MDK - Krzysztof Szupiluk

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI ZAJĘĆ W  MŁODZIEŻOWYM DOMU  KULTURY w Gorzowie Wlkp.  - (23.10.2021)
Podstawa prawna:
- Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082),
- Aktualne wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek,
    I. OGÓLNE ZASADY:
     
1. Zajęcia stacjonarne w placówce rozpoczynają się 1 września 2021 i trwają do odwołania.
      2. Dyrektor MDK określa dyspozycyjność placówki, liczbę grup i maksymalną liczbę uczestników zajęć.
      3. Uczestnik posyłany na zajęcia do MDK powinien być zdrowy – bez objawów chorobowych.
     4. Nie należy posyłać uczestnika do MDK, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
     5. Nauczyciele i pracownicy MDK używają środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN i GIS, jeśli wytyczne są niejednoznaczne – decyzję o stosowaniu środków ochrony osobistej podejmuje dyrektor placówki. Zaleca się zakrywanie nosa i ust w przestrzeniach wspólnych (hol, korytarze, toalety,
     6. Na terenie MDK wszelkie inne wydarzenia poza zajęciami stałymi mogą odbywać się tylko za zgodą dyrektora.
     7. Ograniczone zostaje przebywanie w MDK osób z zewnątrz. Przez osoby z zewnątrz należy rozumieć w szczególności: rodziców, opiekunów prawnych dzieci, osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania dzieci, osoby korzystające z pomieszczeń MDK na podstawie zawartych umów, pracownicy firmy zewnętrznej świadczącej usługi na rzecz MDK itp.
     8. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia na teren placówki osoby z zewnątrz, ma ona obowiązek zapoznać się z procedurą oraz wypełnić załącznik nr 1
     9. Osoba z zewnątrz przed wejściem do placówki powinna wpisać się do rejestru.

 1. Wstęp na teren MDK mają wyłącznie osoby zdrowe – bez objawów chorobowych, które nie miały kontaktu z osobami, u których stwierdzono Covid-19 czy osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji. W czasie przebywania na terenie placówki osoba z zewnątrz ma obowiązek zasłaniać usta i nos oraz dezynfekować ręce i zachowywać dystans społeczny.
 2. Ogranicza się organizację różnorodnych imprez na terenie MDK. W uzasadnionych przypadkach mogą odbywają się tylko i wyłącznie za zgodą dyrektora placówki.
  12. W wypadku zakażenia nauczyciela lub informacji o przypadku zakażenia wśród uczestników i ich rodzin nauczyciel/pracownik niezwłocznie informuje dyrektora placówki, by rozpocząć procedurę zgodnie z wytycznymi GIS.
  13. Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną wszyscy pracowni są zobowiązani do śledzenia zmian w rozporządzeniach i zaleceniach MEN i GIS przekazywanych na bieżąco na stronach rządowych. Ostateczna interpretacja zaleceń należy do dyrektora, który działa w porozumieniu z jednostką prowadzącą.
  II. NAUCZYCIEL/PRACOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO:
  1. Przestrzegania wszystkich zasad zawartych w tej procedurze oraz egzekwowania ich od uczestników zajęć.
  2. Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu. Wszelkie odstępstwa należy niezwłocznie zgłosić w sekretariacie placówki.
  3. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/prawnymi opiekunami.
  4. Wyjaśnienia uczestnikom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
  5. Zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny (np. zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp.).
  6. Zwrócenia uwagi na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po skorzystaniu z toalety, ewentualnie dezynfekowały środkami antybakteryjnymi.
  7. Dokonywania stałej obserwacji stanu zdrowia dzieci i w razie potrzeby zgłaszania zauważonych symptomów choroby rodzicom i dyrektorowi.
  8. Dopilnowania zasady wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę i prowadzenia zajęć ruchowych przy otwartych oknach (o ile umożliwiają to warunki atmosferyczne).
  9. Dopilnowania dezynfekcji miejsc pracy uczniów i wykorzystanych na zajęciach materiałów dydaktycznych.
  10. Przebywania na terenie placówki tylko w godzinach swojej pracy.
  11. Zakładania maseczki ochronnej w miejscach, w których ma kontakt z innymi osobami. W wypadku zdjęcia maseczki utrzymywania zalecanego dystansu społecznego.
  12. Zapewnienia takiej organizacji pracy i koordynacji, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw).
  13. Jeśli w trakcie zajęć występują objawy infekcji u uczestnika nauczyciel niezwłocznie informuje rodzica i prosi go o natychmiastowy odbiór dziecka. Nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel jest zobowiązany do sporządzenia notatki służbowej z zaistniałej sytuacji.
  14. Niezwłocznego zgłoszenia dyrektorowi placówki wszelkich pozyskanych informacji o potwierdzonych i niepotwierdzonych przypadkach Covid-19 pośród uczestników i ich rodzin oraz personelu.
  15. Niezwłocznego zgłoszenia dyrektorowi placówki informacji o zakażeniu pracownika, przebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
  16. Nauczyciel/pracownik zna i stosuje się do treści niniejszej procedury.

   III. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA:
         
1. Rodzic/opiekun prawny przed przyprowadzeniem dziecka do MDK jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi procedurami dostępnymi na stronie internetowej placówki.
          2. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dziecko przebywa na terenie placówki tylko w sytuacji koniecznej, wpisuje się do rejestru oraz zasłania usta i nos oraz dezynfekuje ręce oraz zachowuje dystans społeczny.
          3. Rodzice/opiekunowie prawni nie powinni przychodzić z osobami towarzyszącymi i w miarę możliwości z innymi dziećmi, które nie pozostają w MDK.
          4. Wejście do budynku MDK jest możliwe tylko za zgodą dyrektora placówki w uzasadnionych przypadkach.

          5. Rodzice nie przebywają na terenie MDK w czasie trwania zajęć. W celu odebrania dziecka stawiają się punktualnie w godzinie zakończenia zajęć i oczekują na dziecko przed budynkiem MDK (w wyjątkowych sytuacjach w holu, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa).
          6. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 m.
          7. Odzież i obuwie należy zabrać ze sobą na zajęcia i przechowywać zgodnie ze wskazówkami nauczycieli.

      IV. ZASADY POBYTU DZIECI:
        
1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, w określonym czasie trwania zajęć.
         2. Do każdej grupy przyporządkowany jest nauczyciel.
         3. Uczestnicy na zajęcia taneczne/ruchowe przychodzą w miarę możliwości ubrani w wymagany strój do ćwiczeń, by maksymalnie ograniczyć czas korzystania z szatni. W szatni obowiązują zasady dystansu społecznego i korzystania ze środków ochrony (maseczki, dezynfekcja)
         4. Liczebność grupy jest dostosowana do aktualnych przepisów i rozporządzeń z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.
         5. W sytuacji, gdy liczba chętnych do udziału w zajęciach przekracza możliwości lokalowe, uczestnicy są podzieleni na mniejsze grupy lub biorą udział w zajęciach rotacyjnie.
         6. Dozwolone jest spożywanie posiłków i picie napojów z własnych, podpisanych opakowań w ramach swojej grupy z zachowaniem dystansu. Zabrania się dzielenia posiłkiem i napojami z innymi.
         7. W sali odległości między stanowiskami pracy powinny wynosić nie mniej niż 1,5 m.
         8. Podczas zajęć dopuszcza się niezakrywanie twarzy maseczką przy zachowaniu dystansu społecznego.
         9. Uczestnik nie może zabierać ze sobą na zajęcia żadnych przedmiotów ani zabawek.
        10. W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie myć, prać lub dezynfekować. Przybory wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
        11. Uczestnicy przebywają na terenie placówki tylko w godzinach swoich zajęć.

         12. W zajęciach uczestniczą wyłącznie dzieci zdrowe.

     V. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ:
         1. Co najmniej raz na godzinę sale powinny być wietrzone.
         2. Przedmioty i sprzęty w MDK należy utrzymywać w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzeseł, blatów stołów, parapetów, ciągów komunikacyjnych, itp.
         3. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
         4. Przed wejściem do budynku MDK należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do placówki.
         5. Wszystkie osoby wchodzące do MDK są zobowiązane do dezynfekowania dłoni lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
         6. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni  dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników itp.
         7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
        8. Wszyscy pracownicy MDK powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – osłonę na usta i nos.
        9. Wszyscy pracownicy MDK po przyjściu do pracy obowiązkowo myją ręce wodą i mydłem, dbają o zachowanie dystansu z rozmówcami, osłaniają usta i nos.
      10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
      11. Pomieszczenia w miarę możliwości są regularnie ozonowane w celu zachowania higieny i bezpieczeństwa.

       VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAOBSERWOWANIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH U UCZESTNIKA:
      
1. W razie wystąpienia objawów infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki nauczyciel niezwłocznie informuje rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.
       2. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko.
       3. Nauczyciel sporządza notatkę służbową i niezwłocznie przekazuje ją dyrektorowi placówki.
      4. Dyrektor dopilnowuje, by przeprowadzona została szczególna dezynfekcja sali przed przyjęciem kolejnej grupy.

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem uczestnika, placówka będzie postępować zgodnie z najaktualniejszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

  VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA:
  1. Do pracy w MDK mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  2. Pracownik, który miał kontakt z osobą zarażoną, przebywającą w izolacji lub na kwarantannie postępuje zgodnie z zaleceniami PSSE. O ewentualnej nieobecności w pracy niezwłocznie informuje dyrektora.
  3. Nauczyciele i pracownicy MDK powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący minimum 1,5 m.
  4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Po kontakcie w lekarzem podstawowej opieki medycznej lub/i PSSE (sanepid) zostanie wszczęta stosowna procedura zgodna z bieżącymi wytycznymi GIS.
  5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia Covid-19 jest niezwłocznie zdezynfekowany.
  6. Pracownicy mają obowiązek stosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
  7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  8. Rekomenduje się ustalenie listy osób, które miały kontakt z osobą zakażoną oraz przebywające w tych samych pomieszczeniach, co osoba zakażona i poinformowanie ich o konieczności stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego się dla osób, które miały kontakt z zakażonym.
  9. Pracownicy i nauczyciele MDK w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem lub/i stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  10. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
  11. W placówce dostępne są listy ważnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
  12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji dostępnych na oficjalnych stronach rządowych.

  Zaktualizowana Procedura wchodzi w życie z dniem 23.10.2021

  Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

Załącznik nr 1
Rejestr osób z zewnątrz przebywających na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.
DATA WEJŚCIA ……………………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………..

GODZINA WEJŚCIA ………………………………………………………………………..
NUMER TELEFONU…………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurą dotyczącą zasad bezpieczeństwa i organizacji zajęć dostępną na stronie internetowej www.mdk.gorzow.pl i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

 

........................................................................................
(czytelny podpis osoby wchodzącej na teren placówki)

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej