Pracownia plastyczna zaprasza do udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym pt."Wiosenne tradycje"

Regulamin Miejskiego Konkursu Plastycznego

pt.„ Wiosenne Tradycje".

 

Organizatorzy Konkursu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej miejskiej edycji konkursu pt. „ Wiosenne Tradycje”. Konkurs skierowany jest do dzieci

w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej.

I. Cele Konkursu:

1. Rozwijanie wrażliwości estetycznych, inspirowanych tradycjami świątecznymi.

2. Poznanie polskiej sztuki i kultury ludowej – obrzędy, zabawy, pieśni, stroje ludowe.

3. Wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych.

4. Aktywny udział w życiu kulturalnym miasta i regionu.

 

II. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach

wiekowych:

- I kategoria – przedszkolaki (5-6 lat)

- II kategoria - klasy I-IV, (7-10 lat)

- III kategoria - klasy V- VIII, (11-14 lat)

 

III Techniki i formaty prac:

- technika plastyczna - malarstwo, batik, grafika, rysunek, techniki mieszane

(bez produktów spożywczych),

- format A3

Prace konkursowe z metryczką na odwrocie (zał. nr 1)

należy przesłać na adres Organizatora Konkursu do dnia 20 marca 2020 roku:

Pracownia Plastyczna

Młodzieżowy Dom Kultury

Ul. Teatralna 8

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem: Tradycje

 

IV. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Konkursu,

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania. Laureaci konkursu dostaną dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczniowie wyróżnieni udziałem w wystawie pokonkursowej dostaną dyplomy.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.

Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2020 r. na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury (www.mdk.gorzow.pl). 

O wynikach konkursu i terminie wystawy laureaci zostaną powiadomieni pocztą.

Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej placówki – www.mdk.gorzow.pl

Koordynator konkursu: Małgorzata Całus-Jarno – Młodzieżowy Dom Kultury,

tel. 95 722 85 75 w godzinach popołudniowych.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Miejskiego Konkursu Plastycznego pt.„ WIOSENNE TRADYCJE"

 

Miejski Konkurs Plastyczny

pt.„ WIOSENNE TRADYCJE"

Dane autora pracy:

 

Imię …................................ Nazwisko …................................................Wiek …........Klasa.............

Nazwa szkoły, lub placówki …...........................................................................................................

Adres …..............................................................................................................................................

Telefon kontaktowy .................................…… e-mail …....................................................................

Nauczyciel/ opiekun ….....................................................................................................................

 

podpis rodzica lub opiekuna prawnego.............................................................................................

 

 

 

Załącznik nr 2 Miejskiego Konkursu Plastycznego pt.„ WIOSENNE TRADYCJE"

 

Miejski Konkurs Plastyczny

pt.„ WIOSENNE TRADYCJE"

 

Proszę wstawić znak „X”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………….………………………….……..........................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

w Miejskim Konkursie Plastycznym pt.„ WIOSENNE TRADYCJE" organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym pt.„ WIOSENNE TRADYCJE".

Jestem świadoma/y, ze zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka

do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej przedszkola do celów promocyjnych.

Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

 

Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia
i nazwiska oraz nazwy przedszkola lub szkoły

 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu Miejskiego Konkursu Plastycznego pt.„ WIOSENNE TRADYCJE"

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca ochrony danych osobowych

w Młodzieżowym Domu Kultury z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika Miejskiego Konkursu Plastycznego pt„ WIOSENNE TRADYCJE". jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 8.

 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji przysługujących praw, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: zbigniew.michalak.rodo@gmail.com

 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Miejskiego Konkursu Plastycznego pt„ WIOSENNE TRADYCJE"

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu.

 6. Dane osobowe laureatów konkursu będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poprzez upowszechnienie ich imienia i nazwiska oraz klasy i szkoły do publicznej wiadomości na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Gorzowie Wlkp. www.mdk.gorzow.pl , oraz w innych mediach.

 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum państwowym, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

 

 

  • Fostertravel-pl
  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej