Pracownia Plastyczna zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt."Wiosenne Tradycje"

Regulamin Miejskiego Konkursu Plastycznego pt.„ Wiosenne Tradycje".

 

Organizatorzy Konkursu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej miejskiej edycji konkursu pt. „ Wiosenne Tradycje”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej.

I. Cele Konkursu:

 1. Rozwijanie wrażliwości estetycznych, inspirowanych tradycjami świątecznymi.

 2. Poznanie polskiej sztuki i kultury ludowej – obrzędy, zabawy, pieśni, stroje ludowe.

 3. Wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych.

 4. Aktywny udział w życiu kulturalnym miasta i regionu.


II. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach

wiekowych:

  • I kategoria - przedszkolaki

  • II kategoria - klasy I-IV, (7-11 lat)

 


III Techniki i formaty prac:

  • technika plastyczna - malarstwo, batik, grafika, rysunek, techniki mieszane (bez produktów spożywczych),

  • format A3

 

Prace konkursowe z metryczką na odwrocie zawierającą:

  • imię, nazwisko i wiek autora,

  • adres i telefon placówki,

  • imię i nazwisko nauczyciela,

należy przesłać na adres Organizatora Konkursu do dnia 22 marca 2024 roku:

 

Pracownia Plastyczna

Młodzieżowy Dom Kultury

Ul. Śląska 20

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem: Tradycje

IV. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Konkursu,

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich

wystawiania i publikowania.

Laureaci konkursu dostaną dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczniowie wyróżnieni udziałem w wystawie pokonkursowej dostaną dyplomy.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.

 

Organizator Konkursu

 

 

 

Metryczka

 

 

Miejski Konkurs Plastyczny pt „Wiosenne Tradycje”

 

Imię i nazwisko dziecka ...........................................................................................Wiek............................

 

Nazwa, adres, numer telefonu placówki/szkoły:

 

.................................... ..........................................................................................................................…

 

.......................................................................................................................................................................

Imię, nazwisko nauczyciela (opiekuna), numer telefonu:

 

............................................................……………………………………………………………….

 

...........................………………………………………………………………………………………

 

METRYCZKĘ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

………………………………………………………………….....................................................

(imię i nazwisko)

 

w Miejskim Konkursie Plastyczny pt „Wiosenne Tradycje”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

……………………………………………………...............................

(data i odręczny podpis rodzica/opiekuna)

 

 

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej
  • Elo Digital Office