Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sympatyków MDK w Gorzowie Wlkp.

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sympatyków MDK w Gorzowie Wlkp. dnia 26 marca o godz. 19.00 do Młodzieżowego Domu Kultury ul. Teatralna 8

                                                          Porządek

                                             Walnego Zgromadzenia

        Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

                                                w dniu 26-03-2019r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie kworum Zgromadzenia.
 3. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwał:
 • Nr 1/2019 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2018r. i udzielenia absolutorium Zarządowi,
 • Nr 2/2019 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018,
 • Nr 3/2019 – w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok,
 • Nr 4/2019 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 1. Przedstawienie oraz przyjęcie prowizorium budżetowego na rok 2019.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
  • Fostertravel-pl
  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej