Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sympatyków MDK

Dnia 16 czerwca o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sympatyków MDK. Zapraszamy do Młodzieżowego Domu Kultury ul,. Teatralna 8 / zgodnie z reżimem sanitarnym obowiązują maseczki ochronne/.

 

                                            

 

                                              Porządek

                                 Walnego Zgromadzenia

Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

                                        w dniu 16-06-2020r.

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie kworum Zgromadzenia.
 3. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwał:
 • Nr 1/2020 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi,
 • Nr 2/2020– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019,
 • Nr 3/2020 – w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok,
 • Nr 4/2020 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 1. Przedstawienie oraz przyjęcie prowizorium budżetowego na rok 2020.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
  • Fostertravel-pl
  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej