Pracownia plastyczna zaprasza do udziału w WOJEWÓDZKIM BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY pt. „MOJE PASJE I FASCYNACJE”

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO BIENNALE

 

TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

 

MOJE PASJE I FASCYNACJE”

 

GORZÓW WLKP ' 2019

 

 

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel/fax 95/722 85 75, www.mdk.gorzow.pl, e-mail: mdk@edu.gorzow.pl,

 

CELE KONKURSU:

 • zainteresowanie dzieci i młodzieży różnymi formami spędzania wolnego czasu, dzielenie się z innymi swoimi pasjami i fascynacjami,

 • rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej uczestników konkursu,

 • wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 

WARUNKI KONKURSU:

 • wiek: dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat,

 • prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

I kategoria 5-6 lat

II kategoria – klasy I-III

III kategoria – klasy IV-VI

IV kategoria – klasy VII-VIII

 • technika: malarstwo, grafika, rysunek, batik, kolaż,

 • każda praca powinna mieć tylko jednego autora,

 • prace nie mogą być zrolowane ani wykonane z materiałów nietrwałych,

 • format prac: A3,

 • prace nie powinny być oprawione,

 • prace konkursowe z metryczką (załącznik nr 1) naklejoną na odwrocie zawierającą

 1. imię, nazwisko, wiek autora, klasa

 2. adres i e-mail placówki, szkoły

 3. imię i nazwisko nauczyciela

 

należy przesłać na adres Organizatora konkursu do dnia 15 czerwca 2019 roku:

 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

UL. TEATRALNA 8

66-400 GORZÓW WLKP.

z dopiskiem „Pasje i fascynacje”

 

Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich prezentowania i publikowania bez wypłacania honorariów autorskich.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2019 r. na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury (www.mdk.gorzow.pl). 

O wynikach konkursu i terminie wystawy laureaci zostaną powiadomieni pocztą.

Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej placówki – www.mdk.gorzow.pl

Koordynator konkursu: Danuta Łubińska – Młodzieżowy Dom Kultury, tel. 95 722 85 75 w godzinach popołudniowych.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu WOJEWÓDZKIEGO BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY pt.„MOJE PASJE I FASCYNACJE”

 

WOJEWÓDZKIE BIENNALE

TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

MOJE PASJE I FASCYNACJE”

 

Dane autora pracy:

 

Imię …................................ Nazwisko …................................................Wiek …........Klasa.............

Nazwa szkoły, lub placówki …...........................................................................................................

Adres …..............................................................................................................................................

Telefon kontaktowy .................................…… e-mail …....................................................................

Nauczyciel/ opiekun ….......................................................................................................................

podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

 

 

 

Załącznik nr 2 WOJEWÓDZKIEGO BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY pt.„MOJE PASJE I FASCYNACJE”

 

WOJEWÓDZKIE BIENNALE

TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

MOJE PASJE I FASCYNACJE”

 

Proszę wstawić znak „X”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………….………………………….……..

(imię i nazwisko dziecka) w WOJEWÓDZKIM BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY pt.„MOJE PASJE I FASCYNACJE”, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w WOJEWÓDZKIM BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY pt.„MOJE PASJE I FASCYNACJE”. Jestem świadoma/y, ze zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej przedszkola do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

 

Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia
i nazwiska oraz nazwy przedszkola lub szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu WOJEWÓDZKIEGO BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY pt.„MOJE PASJE I FASCYNACJE”

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca ochrony danych osobowych

w Młodzieżowym Domu Kultury z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika WOJEWÓDZKIEGO BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY pt. „MOJE PASJE I FASCYNACJE”. jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 8.

 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji przysługujących praw, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: zbigniew.michalak.rodo@gmail.com

 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie WOJEWÓDZKIEGO BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY pt.„MOJE PASJE I FASCYNACJE”

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu.

 6. Dane osobowe laureatów konkursu będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poprzez upowszechnienie ich imienia i nazwiska oraz klasy i szkoły do publicznej wiadomości na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Gorzowie Wlkp. www.mdk.gorzow.pl , oraz w innych mediach.

 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum państwowym, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

  • Fostertravel-pl
  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej