Plan pracy 2021 / 2022

Lp.

Treść i zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi
1 Wychowanie w demokracji, wdrażanie do samorządności
- integracja, współżycie w zespole
Przeprowadzenie prelekcji przez poszczególnych prowadzących na tematy:

- zapoznanie z regulaminami placówki i pracowni,

- prawa i obowiązki uczestnika zajęć,

- bezpieczna droga do i z placówki,

- droga ewakuacyjna,

- bhp w czasie zajęć,

- samorządność w zespole-wybór Samorządu Sekcji,

- współżycie w zespole,

- wybór Rady Pracowni.

IX-X Prowadzący  
- zwyczaje, obyczaje, tradycje.

Współorganizowanie i udział w imprezach organizowanych przez pracownię:

 

- „Wieczór Andrzejkowy”.

 

Współudział w imprezach placówki

(zgodnie z kalendarzem imprez).

XI Prowadzący
Kierownik
Rada Rodziców
I . Bartnik
Kierownik
Prowadzący
2 Nabywanie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami, przyborami.
Organizowanie stanowiska pracy.
Pomoc w wykonywaniu drobnych przyborów do ćwiczeń. cały rok Prowadzący  
Wykonywanie przedmiotów dekoracyjno-zdobniczych. XII i III Prowadzący
3 Przygotowanie do pracy i obowiązków zawodowych. Samodzielne prowadzenie przez uczniów wycinków zajęć programowych. V Prowadzący  
Pomoc uczniów w konserwacji sprzętu znajdującego się na stanie pracowni. cały rok Prowadzący
Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach i otoczeniu – rozwijanie wrażliwości estetycznej. cały rok Prowadzący
Wdrażanie dzieci i młodzieży do współodpowiedzialności za utrzymywanie higieny, ładu i porządku. cały rok Prowadzący
Opracowywanie referatów na temat wad postawy ciała (dot. kręgosłupa oraz stóp) ze wskazówkami jak w życiu codziennym postępować, aby się nie pogłębiały (umieszczanie ich na stronie internetowej pracowni), cały rok Prowadzący
Opracowywanie miesięcznych zestawów ćwiczeń na wady kręgosłupa oraz kolan i stóp do samodzielnego wykonywania ich w domu (umieszczanie ich na stronie internetowej pracowni), cały rok Prowadzący
4 Uczestnictwo w kulturze. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez współorganizowanie imprez wewnątrzpracownianych i MDK - owskich. wg kalendarza imprez pracowni i MDK Kierownik + Prowadzący  
     
     
5 Rozwój kultury fizycznej i turystyki - wychowanie w zdrowiu. Kształtowanie prawidłowego rozwoju organizmu dzieci poprzez różnorodne ćwiczenia fizyczne:      
- projekcje filmów z zakresu gimnastyki korekcyjnej, IX , II Prowadzący
- udział w „Święcie ulicy Teatralnej” X A. Zawojska
- gry i zabawy ruchowe cały rok Prowadzący
- nauka jazdy na nartach. zimowisko D. Kwiatkowska
Popularyzacja zajęć rekreacyjno-sportowych cały rok Prowadzący
- Mikołajkowy turniej w kręgle, XII D. Kwiatkowska
- zimowisko, ferie zimowe A.Zawojska
- kulig,
- Magia Łyżew,
I lub II
II lub III

 D.Kwiatkowska A.Zawojska

     
-Wielka Majówka, V I. Bartnik
Kontrola higieny osobistej dzieci. cały rok Prowadzący
6 Rozwój samodzielnej działalności uczniów. Współodpowiedzialność uczniów w organizowaniu imprez pracownianych i MDK -owskich. wg kalendarza imprez Kierownik + Samorząd Sekcji  
Wybór Samorządu Sekcji.
Wybór Rady Pracowni.
IX-X Kierownik + Prowadzący
7 Współpraca z rodzicami i instytucjami oświatowymi. Współodpowiedzialność uczniów w organizowaniu imprez pracownianych i MDK -owskich. wg kalendarza imprez Kierownik + Samorząd Sekcji  
Spotkania okresowe - wybór Rady Rodziców IX , II A. Zawojska
Pomoc rodziców w organizowaniu:    
- bazy materiałowej, cały rok Kierownik
- imprez pracownianych, wg kalend. Kierownik + Prowadzący
- zimowiska, I A. Zawojska
- współpraca z rodzicami Udzielanie instruktażu rodzicom dzieci młodszych dotyczącego prawidłowego wykonywania ćwiczeń w domu. cały rok Prowadzący
- współpraca z rodzicami Współpraca w zakresie przyjmowania dzieci, oceny wad i metod postępowania w poszczególnych przypadkach IX, II, VI Kierownik + Prowadzący
Kontrola efektów postępowania korekcyjnego na podstawie okresowego badania komputerowego krzywizn kręgosłupa. cały rok Kierownik + Prowadzący
8 Inne formy pracy pracowni. Komputerowe pomiary krzywizn kręgosłupa. X , VI A. Zawojska
D. Kwiatkowska
 
9 Sprawy organizacyjne pracowni. Przegląd, segregacja i uzupełnienie bazy sprzętowej. do końca IX Kierownik + Prowadzący  
Spotkania z rodzicami – z udziałem prowadzących zajęcia w pracowni. IX, II Kierownik
Spotkanie prowadzących zajęcia celem omówienia wytycznych do planów pracy pracowni, opracowania rozkładu materiału na rok szkolny 2017 / 2018, kalendarza imprez, godzinowego rozkładu zajęć. IX Kierownik
Spotkania szkoleniowe
- omówienie problematycznych przypadków,
- wprowadzanie nowych ćwiczeń.
cały rok Kierownik + Prowadzący
10 Udział w sympozjach i kursach poświęconych rozwojowi i upowszechnianiu gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci i młodzieży. Przegląd, segregacja i uzupełnienie bazy sprzętowej. cały rok Prowadzący  
Hospitacje zajęć przez studentów Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. cały rok wg kalend. A. Zawojska
D. Kwiatkowska
    • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej