Koncepcja rozwoju MDK na lata 2017-2022

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

w Gorzowie Wlkp. w latach 2017-2022

 

WPROWADZENIE

 

Placówka nosi nazwę Młodzieżowy Dom Kultury.

Jest samorządową placówką oświatowo-wychowawczą w rozumieniu art. 2 pkt. 3 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. i § 21 pkt.1, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 września 1993 r. oraz art. 2.1. Ustawy o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych z dn. 11 grudnia 1995 r. i Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 grudnia 1995 r.

Organem prowadzącym jest miasto Gorzów Wlkp. Organem nadzorującym jest Lubuski Kurator Oświaty. Siedzibą placówki jest budynek przy ul. Teatralnej 8.

Statut placówki określa działania, którymi z całą pewnością winny być: rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności artystycznych oraz kształtowanie właściwych postaw osobowościowych, stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości i szansę odkrywania oraz rozwijania swoich zainteresowań.

Dobór i bogactwo propozycji edukacyjnych MDK powinien stanowić atrakcyjną ofertę, a zatem powinien uzupełniać i wspierać działania szkół, współpracując z nimi w realizacji różnorodnych form edukacyjnych.

Oferta MDK  dostosowana jest do części potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego. W placówce realizowane są zajęcia fotograficzne, plastyczne, muzyczne, taneczne   (Zespół Artystyczny "Buziaki", Zespół Tańca "Aluzja", Zespół Tańca Ludowego "Mali Gorzowiacy"), korekcji wad postawy.

Zajęcia dydaktyczne w placówce wychowania pozaszkolnego jako nieobowiązkowe powinny być tak przygotowane i realizowane, aby zatrzymać każdego uczestnika zajęć możliwie jak najdłużej.  Wtedy podejmą oni   systematyczny wysiłek, który nagrodzony zostanie zadowoleniem, radością i satysfakcją z osiągniętych rezultatów.

 

WIZJA i MISJA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY.

Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.  poprzez stworzenie w placówce optymalnych warunków dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego wychowanka. W naszej działalności uwzględnić należy przede wszystkim różne formy edukacji artystycznej i wychowania przez sztukę.

Podstawą działalności MDK jest wizja placówki przyjazna dzieciom i młodzieży, otwarta na ich potrzeby oraz dająca możliwości realizacji swoich indywidualnych pasji oraz rozwoju zainteresowań.

Wizja to opis stanu i zasad funkcjonowania placówki po rozpoczęciu realizacji misji, czyli określenie jak będzie wyglądała i funkcjonowała nasza placówka w przyszłości w jakim miejscu my będziemy i kim będą uczestnicy naszych programów.

 Wizja w sferze dydaktyki:

 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębienie wiedzy,
 • rozwijanie i promowanie wychowanków szczególnie uzdolnionych,
 • realizacja różnorodnych programów rozbudzających zainteresowania uczniów,
 • indywidualizacja programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem ich postępów, uzyskanych efektów,
 • przygotowanie wychowanka do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym MDK i środowiska lokalnego,
 • stosowanie różnego rodzaje aktywności artystycznej,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur; poczucia związku z tradycją narodową (postawa szacunku i tolerancji wobec jej różnorodności),
 • w procesie dydaktycznym uwzględniać możliwości i predyspozycje uczniów,
 • kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku i aktywności ruchowej (festyny, biwaki itp.).

Wizja w sferze wychowania:

 • diagnoza i analiza potrzeb i możliwości wychowanków,
 • podejmowanie oraz analizowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń,
 • wzmacnianie właściwych postaw i zachowań,
 • rozbudzenie w wychowankach postaw związanych z polska tradycją i przynależnością regionalną,
 • poszanowanie wartości demokratycznych i praw człowieka
 • realizacja poprzez działania wychowawcze wizji wychowanka otwartego na percepcję kultury,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna wychowankom placówki,
 • kształtowanie postaw człowieka tolerancyjnego.

Nasz wychowanek, to młody człowiek, który:

 • posiada postawę szacunku do swoich korzeni kulturalnych regionu i kraju oraz swojego pochodzenia,
 • pracuje nad własnym rozwojem, rozwija swoje pasje i zainteresowania w dziedzinie kultury,
 • umie wypełnić swój wolny czas zajęciami sprzyjającymi rozwojowi duchowemu i zachowaniu zdrowia,
 • umie rozróżnić i oprzeć się złym wzorcom,
 • ma własne zdanie i potrafi je bronić,
 • potrafi sumiennie i rzetelnie pracować dla dobra ogółu,
 • jest odpowiedzialny za powierzone mu zadania do wykonania,
 • demokracja nie jest dla niego czymś obcym i nieznanym,
 • wyróżnia się nienaganną kulturą osobistą,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi.

Taką postawę kształtujemy poprzez równoczesne i wspólne działanie nauczycieli,  wychowanków oraz ich rodziców.

Wizja w sferze opieki nad wychowankami:

 • dbać o bezpieczeństwo w placówce oraz  podczas różnorodnych imprez organizowanych dla uczniów,
 • pomagać uczniom w realizacji własnych pomysłów i działań inicjowanych przez nich.

 Nauczyciel MDK:

 • stale doskonali swój warsztat, szkoli się - jest kompetentny,
 • otwarty na współpracę i udzielanie wsparcia,
 • zmotywowany do pracy i umiejący motywować innych,
 • otwarty na drugiego człowieka, środowisko i zmiany konieczne do wprowadzenia,
 • realizuje lub uczestniczy w autorskich projektach,
 • posiada wiedzę, umiejętności i postawę pozwalające realizować założenia programu wychowawczego i dydaktycznego placówki,
 • umie prezentować własne poglądy i słuchać innych,
 • jest twórczy,
 • konsekwentny w działaniach realizujących zadania placówki,

Misją placówki jest podejmowanie takich działań, które pomogą uczestnikom realizowanych przez nas programów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz nabyciu postaw i zachowań koniecznych aby aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznego społeczeństwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W naszej działalności uwzględniamy przede wszystkim różne formy edukacji artystycznej i wychowania przez sztukę, a w szczególności:

 • stwarzamy korzystne warunki dla przebiegu każdego etapu w rozwoju dziecka,
 • organizujemy zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, oraz ponadgimnazjalnych,
 • zabawa sztuką jest pełnowartościowym elementem rozwoju ucznia,
 • na zajęciach dla stałych uczestników kształtujemy wrażliwość estetyczną oraz wrażliwość na drugiego człowieka,
 • stwarzamy możliwości udziału w konkursach, wystawach, przeglądach, festiwalach, turniejach i innych formach prezentacji,
 • organizujemy Międzynarodowy Festiwal Tańca oraz szereg innych konkursów, przeglądów, wystaw itp.,
 • prowadzimy wymianę i współpracę międzynarodową,
 • pozyskujemy środki finansowe na realizację naszych planów artystycznych,
 • pomagamy zdobywać i rozwijać umiejętności w wybranych przez uczestnika dziedzinach sztuki i nauki,
 • wychowujemy człowieka kreatywnego, asertywnego, komunikatywnego, umiejącego nawiązywać różnorodne  kontakty, współdziałającego w grupie, umiejącego  radzenia sobie w trudnych sytuacjach i odpowiedzialności,
 • w działaniach wychowawczych zmierzamy do eliminacji zagrożeń patologiami (alkoholizm, narkomania), realizujemy zadania i projekty profilaktyczne
 • wdrażamy zasady demokracji,
 • działamy na rzecz rozwoju wolontariatu i lokalnej aktywności obywatelskiej

W realizacji naszych wizji i naszych projektów mamy wielu partnerów  i jesteśmy interesującym uczestnikiem i adresatem projektów zewnętrznych.

Nasi partnerzy:

 • Miejskie Centrum Kultury
 • Teatr im. J. Osterwy
 • Filharmonia Gorzowska
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Drukarnia Chroma.pl
 • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej
 • Organizacje samorządowe działające na rzecz uczestników zajęć:

        - Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury

                   - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego "Mali Gorzowiacy"

                   - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego "Buziaki"

                   - Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec "Aluzja"

 • Szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, muzyczne
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gorzowie
 • media gorzowskie
 • Wydział Kultury i Sportu UM w Gorzowie
 • Wojewoda Lubuski
 • Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego
 • Kuratorium Oświaty
 • WiMBP
 • Mała Galeria
 • i wiele innych instytucji i organizacji.

 

OBSZARY ROZWOJU MDK

 

PLAN ROZWOJU JAKOŚCIOWEGO

Jakość edukacji.

 • stworzenie silnego ośrodka zajęć pozalekcyjnych dla środowiska lokalnego,
 • poszerzenie działalności form i metod pracy przez pozyskiwanie funduszy z projektów unijnych i innych,
 • promowanie placówki MDK w środowisku lokalnym, w kraju i za granicą,
 • zróżnicowana oferta programowa umożliwiająca wszechstronny rozwój wychowanków,
 • osiąganie przez wychowanków znaczących wyników w konkursach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
 • kompetentna i stabilna kadra,
 • wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do realizacji zadań w placówce,
 • aktywna współpraca ze wszystkimi partnerami placówki.

Jakość kształcenia:

 • diagnoza osiągnięć artystycznych i edukacyjnych,
 • stworzenie możliwości udziału uczniów w różnorodnych festiwalach, konkursach, przeglądach itp.,
 • poszanowanie własnych tradycji, realizacja programu dziedzictwa narodowego,
 • tworzenie klimatu do realizacji innowacji pedagogicznych,
 • promocja aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • integracja uczestników zajęć ze środowiskiem placówki i miasta,
 • realizacja przyjętego programu wychowawczego placówki,
 • kształtowanie ucznia rozumiejącego zachodzące procesy we współczesnym świecie,
 • stworzenie atmosfery bezpieczeństwa na zajęciach dydaktycznych i innych formach zajęć,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • kształtowanie w wychowankach poczucia odpowiedzialności za własną edukację i rozwój osobisty, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności,
 • pozyskiwanie i praca nad uczniem zdolnym,
 • rozwój osobowości uczniów.

Zadania do realizacji:

 • opracowanie planu nadzoru pedagogicznego MDK,
 • opracowanie i przyjęcie programu wychowawczego placówki,
 • zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną wszystkich planów dotyczących funkcjonowania placówki,
 • prowadzenie strony internetowej, stała jej modernizacja i aktualizacja,
 • organizacja imprez o różnym zasięgu przez wszystkie pracownie,
 • systematyczne dokształcanie nauczycieli,
 • nawiązywanie artystycznych kontaktów międzynarodowych w ramach realizacji Międzynarodowego Festiwalu Tańca,
 • udział stałych uczestników zajęć w festiwalach, konkursach, przeglądach itp. o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • promocja osiągnięć uczestników zajęć w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,
 • systematyczne prowadzenie stron internetowych zespołów tanecznych,
 • przygotowanie wychowanków do życia i pracy w społeczeństwie demokratycznym, rozwijanie jego indywidualnych cech osobowości oraz twórczych zdolności w celu kształtowania doskonalszych stosunków społecznych.

Mocne strony placówki to:

 • sprawnie funkcjonujący i dobrze zorganizowany proces kształcenia,
 • doskonałe recenzje o realizowanym od wielu lat Międzynarodowym Festiwalu Tańca,
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska, ciągle doskonaląca się,
 • program wychowawczy zgodny z oczekiwaniami środowiska,
 • placówka dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
 • bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami wychowanków,
 • dobry kontakt ze środowiskiem lokalnym,
 • duża oferta zajęć biorąc pod uwagę bazę lokalową oraz możliwości finansowe,
 • bardzo liczne osiągnięcia artystyczne zespołów działających w placówce,
 • bardzo dobra atmosfera w pracy,
 • systematyczne reagowanie na potrzeby rodziców i ich dzieci,
 • wspieranie rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

 

PLAN ROZWOJU BAZY I INFRASTRUKTURY

Zadania do realizacji:

 • naprawy i remonty wykonywane na bieżąco,
 • pozyskiwanie środków na realizację bieżących napraw,
 • stała i kompleksowa poprawa stanu technicznego pracowni i pomieszczeń placówki,
 • zakupy nowych pomocy dydaktycznych i sprzętów niezbędnych do właściwego funkcjonowania pracowni,
 • pozyskanie pomieszczeń na zajęcia taneczne ZT "Aluzja"

 

PLAN ROZWOJU PROGRAMOWEGO

Zadania do realizacji:

 • realizacja zajęć w ramach akcji LATO i ZIMA
 • upowszechnianie zajęć artystycznych i zdrowotnych w środowisku lokalnym,
 • organizacja szeregu okazjonalnych imprez dla stałych uczestników zajęć,
 • rozszerzanie oferty imprez organizowanych przez placówkę dla mieszkańców miasta ,
 • rozwój organizacyjny i artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Tańca,
 • włączanie partnerów, sponsorów do organizowanych przez placówkę różnorodnych działań artystycznych i edukacyjnych,
 • udział stałych uczestników zajęć w imprezach organizowanych przez inne instytucje dla mieszkańców Gorzowa,
 • stworzenie programu promującego polskie tradycje, zwyczaje i obyczaje.

 

POLITYKA KADROWA

 

 • o przyjęciu pracownika do placówki decydować będzie:
  1. jego osobowość,
  2. predyspozycje do zawodu nauczyciela zajęć artystycznych,
  3. wykształcenie,
  4. ukończone studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne z danej dziedzin,
  5. osiągnięcia zawodowe,
  6. umiejętność dostosowania się do specyfiki pracy w placówce,
 • za osiągnięcia w pracy zawodowej stosować różnorodne wyróżnienia i nagrody,
 • w celu zwiększenia efektywności pracy nauczycieli wykorzystywać:
  1. awanse i doskonalenie zawodowe,
  2. dostęp do informacji o możliwościach z zakresu dokształcania,
  3. zaangażowanie pracowników w ważnych przedsięwzięciach placówki (festiwale, konkursy, przeglądy itp.),
  4. postępy w pracy wszystkich pracowników.
 • organizowanie samokształceniowych posiedzeń Rad Pedagogicznych,
 • stosowanie nadzoru pedagogicznego wg opracowanego i przyjętego przez Radę Pedagogiczną placówki „Planu Nadzoru Pedagogicznego”
 • umożliwiać kadrze pedagogicznej osiąganie osobistych ambicji zawodowych,
 • opracowanie dokumentu Polityka Kadrowa MDK, prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej
 • zwolnienia pracownika to ostateczność

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY

 

Cele nadzoru pedagogicznego:

 • zapewnienie ciągłego rozwoju placówki,
 • doskonalenie jakości pracy,
 • zaspokojenie potrzeb uczestników zajęć, rodziców i nauczycieli,
 • ukształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku,
 • upowszechnienie osiągnięć wychowanków i nauczycieli,
 • zapewnienie sprawności organizacyjnej,
 • zapewnienie efektywnego zarządzania, zgodnego z oczekiwaniami uczestników zajęć, rodziców i nauczycieli,
 • poznanie potrzeb, koniecznych do zapewnienia właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki,
 • zapewnienie wszystkim uczestnikom zajęć funkcjonowania w zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunkach,
 • zapewnienie każdemu uczestnikowi zajęć możliwości ciągłego postępu,
 • zapewnienie rozwoju osiągnięć wychowanków,
 • ukierunkowanie pracy na rozwój uczestnika zajęć,
 • zaspokojenie potrzeb i rozwoju osobowego wszystkim uczestnikom zajęć,
 • znajomość i przestrzeganie programu wychowawczego z uwzględnieniem działań profilaktycznych przez uczniów i rodziców,
 • zaspokajanie potrzeb wychowawczych wychowanków, 
 • zapewnienie moralnego, społecznego, emocjonalnego i duchowego rozwoju wychowanka,
 • zdiagnozowanie potrzeb placówki i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w celu właściwego ukierunkowania wspólnych działań w tym zakresie.

Założenia i zadania nadzoru pedagogicznego:

 • realizacja opracowanych przez poszczególne pracownie planów i programów nauczania,
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w placówce,
 • wykorzystywanie środków dydaktycznych w procesie nauczania,
 • bezpieczeństwo dzieci w placówce, na zajęciach oraz poza placówką,
 • formy i metody pracy wychowawczo- opiekuńczej,
 • realizacja programu wychowawczego placówki,
 • poprawa warunków pracy placówki,
 • wspomaganie nauczycieli w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy,
 • wspomaganie nauczycieli w realizacji planów rozwoju zawodowego,
 • obserwacja jakości pracy placówki w/g ustalonych kryteriów,
 • diagnozowanie wybranych obszarów działalności placówki,
 • badanie osiągnięć artystycznych wychowanków.

 

EWALUACJA

 

Ewaluacja w zaproponowanej koncepcji odbywać się będzie na podstawie analizy wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego, opinii wychowanków, rodziców i nauczycieli.

Obejmie planowanie, przebieg i efekty kształcenia. W procesie tym uczestniczyć będą nauczyciele, uczniowie, rodzice i środowisko lokalne. W wyniku ewaluacji procesu kształcenia można będzie wprowadzić następujące zmiany:

 • udoskonalić i zmodyfikować wewnątrzpracowniany system kształcenia,
 • zweryfikować programy nauczania,
 • wprowadzić nowe dydaktyczne programy innowacyjne,
 • dokonać wyboru programu nauczania kierując się zdolnościami artystycznymi uczniów,
 • stworzyć warunki do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli w różnorodnych formach dokształcania.

Ewaluacja wewnętrzna:

 • mierzenie jakości pracy – rozmowy i informacje od uczniów, rodziców, środowiska lokalnego i nauczycieli, hospitacje, bieżące przeglądy, wnioski z nadzoru i dokonywanych analiz, ewaluacja projektów i innych,
 • gromadzenie informacji na temat efektywnego wykorzystania czasu spędzonego przez wychowanków w placówce, z uwzględnieniem ich potrzeb, osiągnięć wychowanków i losów absolwentów.

Ewaluacja zewnętrzna:

 • ewaluacja zewnętrzna organu nadzorującego - wyniki kontroli organów kontrolnych (finansowych, sanitarnych, p. pożarowych itp.),
 • ocena lokalnych mediów (dokumentacja prasowa, dokumentacja realizacji TV i radiowych),
 • ocena partnerów i adresatów działalności (pisma, listy, propozycje, podziękowania),

 

DOKUMENTY WSPIERAJĄCE KONCEPCJĘ

 

 • Statut Młodzieżowego Domu Kultury
 • Plan Pracy Pracowni i Placówki
 • Program Wychowawczy
 • Plan nadzoru pedagogicznego
 • Raport z Planu nadzoru pedagogicznego
 • Plan Doskonalenia Nauczycieli
 • Plan finansowy placówki
 • Projekt organizacyjny MDK
 • Kalendarz imprez wewnętrznych i zewnętrznych MDK (okazjonalne i  cykliczne formy zajęć, konkursy i przeglądy, festiwale, zimowe i letnie warsztaty artystyczne, Akcja Lato i Zima, wycieczki edukacyjno-kulturalne, lekcje dydaktyczne, imprezy rocznicowe placówki i zespołów tanecznych)
 • Plan pracy Rady Pedagogicznej
 • Koncepcja rozwoju placówki
 • Sprawozdania z rocznej pracy pracowni i placówki
 • Dzienniki zajęć

 

Gorzów Wlkp.,24 kwietnia 2017r.

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej