Aktualności Pracowni Muzycznej

 • 3 GRUPA WIEKOWA VIII GORZOWSKI FESTIWAL PIOSENEK Z FILMÓW ANIMOWANYCH W.DISNEY'A

  3 GRUPA WIEKOWA VIII GORZOWSKI FESTIWAL PIOSENEK Z FILMÓW ANIMOWANYCH W.DISNEY'A

 • FESTYN MDK

  FESTYN MDK

 • ŚWIĘTO ULICY TEATRALNEJ

  ŚWIĘTO ULICY TEATRALNEJ

 • OLIWER ORCZYKOWSKI LAUREAT

  OLIWER ORCZYKOWSKI LAUREAT

 • PIKNIK NAUKOWY

  PIKNIK NAUKOWY

 • ŚWIĘTO ULICY TEATRALNEJ

  ŚWIĘTO ULICY TEATRALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE NIE TYLKO DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PRACOWNI MUZYCZNEJ.

 AKCJA LATO 2022 W PRACOWNI MUZYCZNEJ MDK

Pracownia Muzyczna zaprasza dzieci w wieku 8 – 12 lat na Wyjątkowe Warsztaty Wakacyjne pod hasłem

„Bajkowe Marzenia”.

Warsztaty odbywać się będą w dniach 27 czerwca – 8 lipca 2022

i zakończą się koncertem dla zaproszonych gości.

Zajęcia prowadzone będą w godzinach 10.00 – 14.00.

W programie Warsztatów zaplanowano:

ćwiczenia wokalne, naukę akompaniowania na oryginalnych  instrumentach, 

zabawy ruchowe i tańce, działania plastyczne

oraz naukę nowego repertuaru muzycznego.

WARSZTATY SĄ SKIEROWANE NIE TYLKO DO DZIECI Z PRACOWNI MUZYCZNEJ.

Szczegóły pracowniamuzyczna.mdk@wp.pl lub +48 602 875 719.

 

 

 

uwaga   uwaga   uwaga   uwaga   uwaga   uwaga   

PROPOZYCJA HARMONOGRAMU ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2022/23

PONIEDZIAŁEK - zespołowa nauka gry na ukulele od podstaw od godz. 17.00

WTOREK - zespołowa nauka gry na gitarze klasycznej od podstaw od godz. 17.00

ŚRODA - zajęcia wokalne dziecięcej grupy od godz. 17.00

CZWARTEK - zajęcia wokalne średniej grupy od godz. 17.00

PIĄTEK - zajęcia wokalne grupy młodzieżowej od godz. 17.00

SOBOTA - konsultacje wokalne dla solistów od godz. 10.00

 

 

 

SUKCES OLIWERA ORCZYKOWSKIEGO 

na FESTIWALU PIEŚNI RELIGIJNYCH W ŚWIĘTNIE.

OLIWER OTRZYMAŁ TYTUŁ LAUREATA W KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ 

WYKONUJĄC UTWÓR "FALL ON ME".

GRATULACJE!

 

 

 

 

WAŻNE - DO 10 CZERWCA TRWAJĄ NABORY,

(TERMIN PRZEDŁUŻONY NA PROŚBĘ RODZICÓW)

DO PRACOWNI MUZYCZNEJ.

PLANOWANE GRUPY:

GITAROWA, UKULELE, WOKALNA.

WYPEŁNIONE DEKLARACJE I WNIOSKI PRZYNOSIMY DO PRACOWNI.

W CZERWCU POZNAMY HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY. 

W CZERWCU TAKŻE ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA Z OSOBAMI, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI.

 

Maja Trepczyńska i Oliwer Orczykowski z młodzieżowej grupy wokalnej otrzymali 

ZAPROSZENIE 

na FESTYN NAUKOWY 10 czerwca, 

podczas którego zaprezentują swoje najciekawsze utwory,

 

W DNIACH 27 - 30 CZERWCA

ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ SPOTKANIA KWALIFIKACYJNE

Z OSOBAMI, KTÓRE DO KOŃCA MAJA ZŁOŻĄ WNIOSKI

O PRZYJĘCIE DO PRACOWNI MUZYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/23.

Terminy będą uzgadniane indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej. 

Już 25 czerwca opracowany i udostępniony  będzie HARMONOGRAM ZAJĘĆ na nowy rok szkolny.

 

 

W NIEDZIELĘ 22 MAJA BRALIŚMY UDZIAŁ W PIERWSZYM

OD CZASU PRZEPROWADZKI 

FESTYNIE ORGANIZOWANYM DLA MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA.

DZIĘKUJĘ ZA WYJĄTKOWE PREZENTACJE WOKALNE, 

KTÓRE PRZYGOTOWALI:

MAJA, EMILKA, DARIA, KSENIIA , ANASTAZJA, OLIWER, MAJKA, HANIA, NATALIA I LAURA. 

W ROLI KONFERANSJERA NA POTRZEBY NASZEJ PRACOWNI 

WYSTĄPIŁA MAJA TREPCZYŃSKA.

BARDZO DZIĘKUJĘ TAKŻE ZA ORGANIZACJĘ BIURA INFORMACYJNEGO.

 

W SOBOTĘ 14 MAJA NASZA REPREZENTACJA WOKALISTÓW:

DARIA, ANASTAZJA, MAJA I OLIWER

WZIĘŁA UDZIAŁ W PREZENTACJACH PLENEROWYCH PODCZAS

ŚWIĘTA ULICY TEATRALNEJ.

BYŁO SUPER!

 

 

WAŻNE - TYLKO DO KOŃCA MAJA TRWAJĄ NABORY

DO PRACOWNI MUZYCZNEJ.

PLANOWANE GRUPY:

GITAROWA, UKULELE, WOKALNA.

WYPEŁNIONE DEKLARACJE PRZYNOSIMY DO PRACOWNI.

 

 

UWAGA!

K O N K U R S 

PROJEKT LOGO PRACOWNI MUZYCZNEJ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W GORZOWIE WLKP.

 

 Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego,

który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej (znakiem firmowym) logo Pracowni Muzycznej.

 

 Logo ma składać się z sygnetu (symbolu) oraz logotypu (stylizacji literowej) słów „Pracownia Muzyczna Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.” lub „Pracownia Muzyczna MDK Gorzów Wlkp.”.

Każdy projekt musi spełniać następujące warunki: a) działać jako symbol, b) budzić dobre skojarzenia z Młodzieżowym Domem Kultury w Gorzowie Wlkp., c) być oryginalny, d) być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania, e) być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny.

 Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych. Znak logo będzie wykorzystywany przy publikacji materiałów informacyjnych a także wszelkich innych materiałów i dokumentów w tym dyplomów wydawanych przez Pracownię Muzyczną MDK  w formie tradycyjnej i elektronicznej.

 

Warunki uczestnictwa:

*Termin dostarczania prac i karty zgłoszenia: 16 – 31 maja 2022 r.

 

*Uczestnicy – dzieci i młodzież z Pracowni Muzycznej,

*Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej, zarówno tradycyjnej (papierowej) jak i elektronicznej. Projekt powinien zawierać wersję kolorową znaku oraz wersję czarno-białą. Prace ręczne oraz wydruki komputerowe należy dostarczyć w formacie A 4.

* Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników nie naruszając przy tym praw autorskich i osobistych osób trzecich. Nie dopuszcza się do Konkursu prac zbiorowych. Każdy z uczestników może zgłosić maks. dwa projekty logo.

* Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy złożyć osobiście w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Śląskiej 20 – z adnotacją „Pracownia Muzyczna MDK – konkurs na logo” do 31 maja 2022 r.

 

Ogłoszenie wyników: do końca czerwca 2022

 

W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca wyłoniony przez komisję powołaną przez organizatora.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone również na stronie internetowej MDK.

 

Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

 

Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych, i w przypadku pracy wykonanej komputerowo zobowiązuje się dostarczyć plik źródłowy projektu. Praca ręcznie wykonana zostanie przetworzona na wersję wektorową umożliwiającą jej późniejsze wykorzystywanie przez Pracownię Muzyczną MDK.

Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na Konkurs.

 

 

Załącznik do regulaminu

„Konkursu na logo Pracowni Muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.”

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w  Młodzieżowym Domu Kultury z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 20.
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji przysługujących praw, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: michalak.rodo@gmail.com
 3. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

Prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 1. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Celem przetwarzania danych jest dokumentacja konkursu.
 2. Zgodnie z Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo.
 4. Niepodanie danych osobowych może spowodować brak możliwości udziału w konkursie.
 5. Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt.
 6. Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. OKE, organ nadzorczy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych.

 

WSZELKIE INNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH, NIE BĘDĄCE WYMOGIEM USTAWOWYM MOGĄ BYĆ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE NA ZGODĘ OSÓB, KTÓRYCH DANE BĘDĄ PRZETWARZANE. WARUNKI PRZETWARZANIA TYCH DANYCH BĘDĄ OKREŚLONE W TREŚCI ZGODY.

 

 

Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej

Gorzów Wlkp. dnia ………………………………….                   

…….…………………………………………………………………………

Podpis osoby, której dane są przetwarzane

lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, której dane są przetwarzane

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Konkurs na logo Pracowni Muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………

Zamieszkały/a………………………………………………………………………………………………………………………. (dokładny adres)

Wiek uczestnika konkursu ……………………………………….

Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu ………………………………………………………………………………….

e-mail ………………………………………………………………………………………………..

 1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę konkursową do udziału w Konkursie jestem jej wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
 3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną Administratora stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu.
 4. Oświadczam, iż przenoszę na Organizatora konkursu – bezterminowo, nieodpłatnie oraz w sposób nieograniczony ilościowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do utworu (do zgłoszonej pracy konkursowej w Konkursie na logo Pracowni Muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880, z póź. zm.).

…………….……………………………………………….

Data i czytelny podpis autora pracy (jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodzica lub opiekuna prawnego)

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

❑Wyrażam zgodę  

❑Nie wyrażam zgody 

 

 

 

na przetwarzanie moich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wizerunku (zdjęcia) w szczególności wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych - imię i nazwisko, miejscowości zamieszkania, wizerunku (zdjęcia) - na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp., w prasie, w mediach społecznościowych.

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., ul. Śląska 20

dla celów związanych z realizacją Konkursu na logo Pracowni Muzycznej MDK.

Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl). Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

…..……………………………..

Podpis wyrażającego zgodę

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA*

dziecka biorącego udział w Konkursie „Konkurs na logo Pracowni Muzycznej MDK

Ja niżej podpisany/na ………..…………..…….. będący rodzicem/opiekunem* …………………….…………….. (imię i nazwisko dziecka) biorącego udział w Konkursie „Konkurs na logo Pracowni Muzycznej MDK w Gorzowie Wlkp.” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych ……………………………..………………..(imię i nazwisko dziecka) do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, w szczególności wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych - imię i nazwisko, miejscowość  zamieszkania, wizerunku (zdjęcia) - na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury, w prasie, w mediach społecznościowych.

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Nadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami regulaminu Konkursu „Konkurs na logo Pracowni Muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.” i wyrażam zgodę na jego stosowanie w ramach stosunku prawnego łączącego moje/mojego* dziecko/podopiecznego* z Organizatorem.

…………..………………………

Podpis rodzica/opiekuna*

* właściwe podkreślić

 

 

SUKCES WOKALISTEK

W FINALE MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI

"WORLD SONG" W SOSNOWCU,

WYRÓŻNIENIA OTRZYMAŁY:

Lena Felicia Pękał, Kseniia Abramenkova. 

GRATULACJE !!!

 

KOLEJNY SUKCES WOKALISTEK

W FINALE MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI "YOUR SONG",

WYRÓŻNIENIA OTRZYMAŁY:

Hania Kalarus,  Maja Trepczyńska i Daria Żołnowska. 

GRATULACJE !!!

 

Dzień Otwarty MDK - w ramach Gorzowskiego Rajdu Wielkanocnego

odbył się w sobotę 9 kwietnia 

w godzinach 10.00-14.00.

Goście odwiedzający naszą placówkę

mogli obejrzeć i posłuchać prezentacji wokalnych i instrumentalnych,

wszystkim podobały się także zabawy umuzykalniające.

Dziękuję wokalistkom:

Majce Iwaniec, Hani Kalarus,  Emmie Kupczyńskiej, Amelce Rzetelnej, Darii Żołnowskiej i Wiktorii Kalarus

za wspaniały program artystyczny. 

 

 

UWAGA NASTĘPNE SUKCESY WOKALISTEK 

W LUBUSKIM FESTIWALU PIOSENKI

PRO ARTE 

NOMINACJE DO FINAŁU  OTRZYMAŁY: 

LENA PĘKAŁ 

EMMA KUPCZYŃSKA 

WYRÓŻNIENIA OTRZYMAŁY:

HANNA MAZUR 

HANNA KALARUS 

EMMA PRONIUK 

MAJA TREPCZYŃSKA 

DARIA ŻOŁNOWSKA

IGA NIEKREWICZ 

 

UWAGA, 

KOLEJNY SUKCES WOKALISTEK Z NASZEJ PRACOWNI: 

NOMINACJĘ DO UDZIAŁU W FINALE FESTIWALU OTRZYMAŁY: 

LENA PĘKAŁ 

KSENIIA ABRAMENKOVA!!!

GRATULACJE!!!!!!

Finał 11 kwietnia w Sosnowcu. 

GRATULUJEMY NOMINACJI I TRZYMAMY KCIUKI!!!!

 

UWAGA, 

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI 

Nominacje do Finału 

2 Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej Online 

YOUR SONG 2022

otrzymali:

HANIA KALARUS, 

LIWIA STOŁECKA,  

MAJA TREPCZYŃSKA, 

JORDAN RŻANY , 

KSENIIA ABRAMENKOVA,  

DARIA ŻOŁNOWSKA. 

Gratulacje!!!!

 

REGULAMIN KONKURSU PRO ARTE DOSTĘPNY

http://rcak.pl/pro-arte/lubuski-festiwal-piosenki/

 

W OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIOSENEK DZIECIĘCYCH 

"DZIECIOPIEWY"

WYRÓŻNIENIE ZDOBYŁA 

Lena Felicja Pękał 

z najmłodszej grupy wokalnej 

GRATULACJE!!!

 

WARSZTATY UMUZYKALNIAJĄCE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

W DNIACH 14 - 25 LUTEGO 2022 

Pracowni Muzycznej 

poprowadzi Pani Wiktoria Kalarus,  studentka Wydziału Artystycznego 

Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

PROTOKÓŁ

VIII GORZOWSKIEGO FESTIWALU PIOSENEK Z FILMÓW ANIMOWANYCH W.DISNEY’A

29 stycznia 2022 

Komisja Artystyczna w składzie:

Dagmara Sobacka (nauczycielka muzyki),

Iga Niekrewicz (laureatka tytułu Grand Prix VII edycji festiwalu),

Dorota Meyer (nauczycielka muzyki, kierownik pracowni muzycznej)

po wysłuchaniu 17 wykonawców postanowiła przyznać następujące nagrody:

1 KATEGORIA WIEKOWA (klasy 1-3)

Laureat 1 miejsca  LAURA TUREK   

Laureat 2 miejsca  HANNA MAZUR    

Laureat 3 miejsca  LENA PĘKAŁ

Wyróżnienie NATALIA SZCZĘSNY

Wyróżnienie MAJA IWANIEC

Wyróżnienie AMELIA CICHOCKA

 

2 KATEGORIA WIEKOWA (klasy 4-6)

Laureat 1 miejsca  WIKTORIA SULIKOWSKA    

Laureat 2 miejsca EMILIA SZATROWSKA     

Wyróżnienie EMMA KUPCZYŃSKA

Wyróżnienie AMELIA MAĆKOWSKA

 

3 KATEGORIA WIEKOWA (klasy 7-8)

Laureat 1 miejsca  HANNA BIERNACKA    

Laureat 2 miejsca  AMELIA RZETELNA    

Laureat 3 miejsca  MIKOŁAJ KOZUBAL i EMMA PRONIUK

Wyróżnienie NADIA SZEWCZYK

Wyróżnienie PAULINA PUZIO

 

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Za znakomite wykonanie utworu w języku angielskim LENA PĘKAŁ   

Za prezentację w bajkowym stroju scenicznym HANNA MAZUR

Za aktorską kreację utworu  WIKTORIA SULIKOWSKA

 

TYTUŁ GRAND PRIX

HANNA KALARUS   2 kat. wiekowa

 

 

Komisja Artystyczna gratuluje uczestnikom wspaniale przygotowanych prezentacji, dbałości o walory artystyczne. Każde wykonanie utworu filmowego uznajemy za wyjątkowe. Dziękujemy, że popularyzujecie utwory muzyczne towarzyszące animowanym produkcjom filmowym studia W. Disney’a.  Serdecznie dziękujemy opiekunom za wspieranie uczestników podczas przygotowań do występów. Nagrody dla uczestników ufundowało Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury.

Oryginał protokołu zawiera podpisy komisji artystycznej.

 

 

 

WARSZTATY WOKALNO- AKTORSKIE

w ramach AKCJI ZIMA.

1. BIERNACKA HANNA

2. CICHOCKA AMELIA 

3. IWANIEC MAJA 

4. KALARUS HANNA

5. KOZUBAL MIKOŁAJ

6. MAĆKOWSKA AMELIA 

7. MAZUR HANNA 

8. RZETELNA AMELIA 

9. SULIKOWSKA WIKTORIA 

10. SZCZĘSNY NATALIA 

NABÓR UCZESTNIKÓW ZAKOŃCZONY 

 

W sobotę 18 grudnia odbył się  

KONKURS PIOSENEK OBCOJĘZYCZNYCH. 

Jury w składzie: Maja Trepczyńska   Iga Niekrewicz,  Dorota Meyer po obejrzeniu 19 prezentacji, w tym dwóch online przyznało 

TYTUŁ GRAND PRIX

ex aequo dla Darii Żołnowskiej

i Patryka Tomaszewskiego .

TYTUŁY LAUREATA otrzymali: 

Jordan Rżany, 

Liwia Stołecka,  

Mikołaj Kozubal,  

Amelia Rzetelna,  

Emma Proniuk,  

Maja Iwaniec,  

Laura Turek,  

Paulina Puzio, 

Kseniia Abramenkova, 

Emma Kupczyńska. 

WYRÓŻNIENIE otrzymały: 

Natalia Szczęsny, 

Wiktoria Łęgiewska,  

Nina Borawska,  

Hanna Kalarus. 

 

GRATULACJE DLA UCZESTNIKÓW!!!

Nagrody wręczone dla wszystkich uczestników ufundowało 

Stowarzyszenie Sympatyków MDK. 

 

W NIEDZIELĘ 19 GRUDNIA

W NASZEJ PRACOWNI ODBYŁ SIĘ 

KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK BOŻONARODZENIOWYCH. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

GRAND PRIX 

EX AEQUO Emma Proniuk i Paulina Puzio 

LAUREACI

Maja Trepczyńska, 

Amelia Rzetelna, 

Emma Kupczyńska, 

Natalia Szczęsny, 

Maja Iwaniec, 

Laura Turek, 

WYRÓŻNIA 

Jakub Kargol, 

Nina Borawska, 

Amelia Maćkowska,

Amelia Cichocka. 

GRATULACJE!!!!!

Nagrody

dla laureatów i wszystkich uczestników były ufundowane przez Stowarzyszenie Sympatyków MDK.

 

 

WAŻNE INFORMACJE STYCZNIOWE :

1) ZAMKNIĘTY NABÓR UCZESTNIKÓW W 

VIII GORZOWSKIM FESTIWALU PIOSENEK ZM FILMÓW ANIMOWANYCH W. DISNEY'A

REGULAMIN W SKRÓCIE:

1. Dla kogo? Soliści z MDK w kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA     klasy 1-3 szkoły podstawowej, II KATEGORIA    klasy 4-6 szkoły podstawowej, III KATEGORIA    klasy 7-8 szkoły podstawowej 

2. Kiedy i gdzie?

sobota 29 stycznia od godziny 10.00 w sali nr 19 (lub online w aplikacji WhatsApp). 

3. Repertuar? 

Obejmuje 1 wybrany przez wykonawcę utwór w dowolnym języku z akompaniamentem własnym lub z podkładem na pendrive. Utwór musi pochodzić z filmu animowanego będącego produkcją Studia W. DISNEY'A. 

4. Do kiedy zgłoszenia? 

Ostateczny termin zgłoszeń - 23 grudnia.

5. Jury?

Prezentacje stacjonarnie lub online będzie oceniać trzyosobowa Komisja Artystyczna powołana przez organizatora.

6. Nagrody? 

Dla laureatów będą ufundowane przez Stowarzyszenie Sympatyków MDK.

 

2) ŚCIŚLE ZWIĄZANY Z FESTIWALEM JEST

UROCZYSTY KONCERT LAUREATÓW,

KTÓRY  ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ

 29 STYCZNIA W SALI NR 19

OD GODZINY 17.00

 

3) DLA UCZESTNIKÓW  FESTIWALU ZORGANIZOWANE BĘDĄ W DNIACH 17 - 21 STYCZNIA W GODZINACH 10.00-14.00

WARSZTATY WOKALNO - AKTORSKIE 

LISTA UCZESTNIKÓW ZAMKNIĘTA

 

 

HARMONOGRAM   ZAJĘĆ   W   PRACOWNI   MUZYCZNEJ 

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

17.00-19.30

ZAJĘCIA GRUPOWE

 

17.00-19.30

ZAJĘCIA GRUPOWE

17.00-19.30

ZAJĘCIA GRUPOWE

16.00-17.00

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 

17.00-19.30

ZAJĘCIA GRUPOWE

17.00-19.30

ZAJĘCIA GRUPOWE

 

Gitarowo - Wokalna Grupa Młodzieżowa dla zaawansowanych

 

G1

 

Wokalna Grupa Dziecięca

 

 

G1

 

Wokalna Grupa Młodsza Młodzieżowa 

 

 

G2

 

Wokalna Grupa Młodzieżowa

 

 

G2

 

Wokalna Grupa Młodzieżowa dla Zaawansowanych

 

 

G3

 

 • WITAMY NA ŚLĄSKIEJ 20

  WITAMY NA ŚLĄSKIEJ 20

 • SALA 18

  SALA 18

 • ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWĄ UCZTĘ MUZYCZNĄ

  ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWĄ UCZTĘ MUZYCZNĄ

 • SALA 18

  SALA 18

 • MAJA, LIWIA I KSENIIA NA PRÓBIE KONCERTU

  MAJA, LIWIA I KSENIIA NA PRÓBIE KONCERTU

 • SALA 18

  SALA 18

 • SALA 18

  SALA 18

 • SALA 18

  SALA 18

 • SALA 19

  SALA 19

 • KSENIIA NA PRÓBIE KONCERTU

  KSENIIA NA PRÓBIE KONCERTU

 • SALA 19

  SALA 19

 • DARIA, MAJA I LIWIA NA PRÓBIE KONCERTU

  DARIA, MAJA I LIWIA NA PRÓBIE KONCERTU

 • SALA 19

  SALA 19

 • ZAPRASZAMY NA KONCERT POZNAJMY SIĘ LOKALNIE

  ZAPRASZAMY NA KONCERT POZNAJMY SIĘ LOKALNIE

 • SALA 19

  SALA 19

 • SALA 19

  SALA 19

 • GRUPA WOKALNA 1

  GRUPA WOKALNA 1

 • GRUPA WOKALNA 2

  GRUPA WOKALNA 2

 • GRUPA WOKALNA 2

  GRUPA WOKALNA 2

 • GRUPA WOKALNA 2

  GRUPA WOKALNA 2

 • GRUPA WOKALNA 2

  GRUPA WOKALNA 2

 • GRUPA WOKALNA 3

  GRUPA WOKALNA 3

 • GRUPA WOKALNA 3

  GRUPA WOKALNA 3

 • GRUPA WOKALNA 3

  GRUPA WOKALNA 3

 • GRUPA WOKALNA 4

  GRUPA WOKALNA 4

 • GRUPA WOKALNA 4

  GRUPA WOKALNA 4

 • GRUPA WOKALNO - GITAROWA

  GRUPA WOKALNO - GITAROWA

 • GRUPA WOKALNO - GITAROWA

  GRUPA WOKALNO - GITAROWA

 • PRACOWNIA MUZYCZNA W STAREJ SIEDZIBIE

  PRACOWNIA MUZYCZNA W STAREJ SIEDZIBIE

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej