Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp

Dnia 27 marca 2018r. / wtorek/ o godz. 19.15 w Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie sie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

 Porządek Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia..
  2. Ustalenie kworum Zgromadzenia.
  3. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta.
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2017.
  6. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
  8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.

         9.  Przyjęcie uchwał:

Nr 1/2018 –w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2017r.

Nr 2/2018 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu  za 2017r. i udzielenia absolutorium Zarządowi.

Nr 3/2018 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

         10. Przedstawienie  oraz przyjęcie prowizorium budżetowego na rok 2018 .

         11.Sprawy różne.

         12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Serdecznie zapraszamy .

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook