Statut

S T A T U T
Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

sporządzony w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych /Dz.U. nr 52, poz. 466/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz.U. nr 52, poz. 467 z 30 marca 2005 r.

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Młodzieżowy Dom Kultury jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.
2. Nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu: Młodzieżowy Dom Kultury.
3. W dalszej części dokumentu w odniesieniu do wymienionej wyżej Placówki stosowany będzie skrót MDK.
4. Siedzibą MDK jest budynek przy ul Teatralnej 8 w Gorzowie Wlkp.
5. Organem prowadzącym dla MDK jest Gmina Gorzów Wlkp.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp..

§ 2
Młodzieżowy Dom Kultury działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie ramowych statutów placówek publicznych oraz w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2005r. Nr 52, poz. 466 i 467)

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

§ 3

1. Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.
2. Placówka realizuje zadania wymienione w ust. 1 przez:
1) prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu:
a) rozwijanie twórczego myślenia i działania,
b) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,
c) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
d) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
e) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
f) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;
2) organizowanie dla wychowanków i innej młodzieży:
a) imprez, przeglądów, wystaw, festiwali, warsztatów, plenerów, hapeningów, prelekcji,
b) różnych form prezentacji dorobku artystycznego wychowanków,
c) wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
d) działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.
3) realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych.
4) Placówka realizuje zadania także poza swoją siedzibą we współpracy z placówkami oświatowymi, związkami twórczymi, placówkami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym przez:
a) wspólną organizację imprez, konkursów, festiwali, wystaw, przeglądów, pokazów, korowodów, różnych form wypoczynku,
b) udział wychowanków w wymianach międzynarodowych w ramach różnych programów edukacyjnych,
c) udział wychowanków w przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez inne placówki lub instytucje lokalne, d) działanie na rzecz środowiska,
e) zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach placówki.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PLACÓWKI

§ 4


1. Organami MDK są:
1) dyrektor placówki,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd wychowanków – jeżeli został utworzony.
2. Dyrektora MDK powołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Do kompetencji dyrektora placówki należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) kierowanie pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
3) sprawowanie opieki nad wychowankami, stwarzanie im warunków do czynnego uczestnictwa we wszystkich formach pracy placówki,
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
5) stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
6) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
8) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
9) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom placówki,
10) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki,
11) podejmowanie decyzji w sprawach nagród i kar dla wychowanków po za-sięgnięciu opinii członków rady pedagogicznej,
12) powierzenie stanowiska wicedyrektora placówki oraz innych stanowisk kierowniczych po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady pedagogicznej,
13) ustalanie zakresu kompetencji i czynności wicedyrektora,
14) wstrzymanie wykonywania uchwał stanowiących rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, zawiadomienie organu prowadzącego placówkę oraz sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu uchwał, o których mowa w § 4 ust.3 pkt.6 niniejszego statutu,
15) wykonywania innych działań wynikających z przepisów.
16) w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii organów ustawowo do tego uprawnionych, powołuje stanowiska kierownicze:
a) zastępcy dyrektora
b) kierowników pracowni
c) kierownika administracyjnego
d) głównego księgowego
4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planu pracy placówki na dany rok szkolny,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
4) uchwalanie programu wychowawczego placówki,
5) uchwalanie programu profilaktyki placówki,
6) uchwalanie statutu placówki,
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego placówki,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom-instruktorom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych innych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

5) pracę dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy,

6) propozycje dyrektora dotyczące powołania i odwołania osoby zajmującej stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w placówce,

7) kandydata na stanowisko dyrektora po nie rozstrzygniętym konkursie.

6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmiany.

7. Rada pedagogiczna wykonuje inne działania wynikające z przepisów:

1) może wystąpić z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce,

2) może wyłonić przedstawiciela do zespołu oceniającego, rozpatrującego wniosek odwołania od oceny pracy,

3) może wyłonić przedstawiciela do komisji konkursowej,

4) może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie imienia placówce.

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obec-ności co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

9. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

§ 5

1. W placówce może być utworzony Samorząd Wychowanków.

2. Samorząd Wychowanków zwany dalej „Samorządem” tworzą wychowankowie placówki.

3. Regulamin Samorządu tworzą i uchwalają wszyscy wychowankowie MDK i nie może być on sprzeczny ze statutem placówki. 4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków takich jak:

1) prawo do organizacji życia placówki umożliwiające rozwijanie i zaspokajanie własnych zainteresowań,

2) prawo do redagowania i wydawania gazety, strony internetowej itp.

3) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem placówki,

4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

5) opiniuje program wychowawczy placówki i wszystkie dokumenty prawa wewnętrznego placówki, które dotyczą problematyki wychowanków.

§ 6

1. W Młodzieżowym Domu Kultury można stworzyć stanowisko wicedyrektora w przypadku zorganizowania zajęć w powyżej 50 formach stałych.

2. Powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołanie z niego dokonuje dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

3. Osoba, której powierzono stanowisko wicedyrektora placówki wykonuje zadania zgodnie z ustalonym w statucie placówki podziałem kompetencji:

1) kieruje realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych placówki w ramach przyznanych kompetencji,

2) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,

3) przygotowuje projekty następujących dokumentów:

a) arkusz organizacyjny w części dotyczącej bezpośrednio podległych mu pracowników,

b) kalendarz imprez roku szkolnego,

c) informacje o stanie pracy placówki w zakresie jej przydzielonym,

4) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej, a w szczególności pracę nauczycieli jej bezpośrednio podległych,

5) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym nad nauczycielami,

6) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad placówką według ustalonego harmonogramu przez dyrektora,

7) ma prawo używania pieczątki służbowej z tytułem wicedyrektora oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji,

8) wicedyrektor odpowiada służbowo przed dyrektorem placówki i organem prowadzącym placówkę za:

a) sprawność organizacyjną i efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej,

b) poziom sprawnego nadzoru pedagogicznego,

c) bezpieczeństwo osób i wyposażenie materialne podczas pełnienia nadzoru nad placówką.

§ 7

1. Stanowisko kierownika pracowni tworzy się w przypadku zorganizowania zajęć w min. 5 formach stałych.

2. Tryb powoływania i odwoływania ze stanowiska kierownika określają art. 37 i 38 Ustawy o systemie oświaty,

3. Kryteria powoływania na stanowiska kierownika ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

4. Zakres obowiązków i odpowiedzialności kierowników określa dyrektor placówki, w szczególności do ich zadań należy:

a) organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością pracowni,

b) zapewnienie obsady kadrowej,

c) utrzymywanie kontaktów ze szkołami i rodzicami,

d) wprowadzanie innowacji programowych i organizacyjnych,

e) organizowanie naborów do stałych form zajęć.

§ 8

1. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami placówki dotyczące działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz placówki przez dyrektora.

2. W przypadku konfliktu, każda ze stron ma prawo złożyć ustną lub pisemną skargę do dyrektora lub wicedyrektora placówki.

3. Dyrektor w terminie do 14 dni udziela odpowiedzi na złożoną skargę.

4. Po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych.

5. W przypadku dalszego braku porozumienia stron dyrektor powołuje komisję złożoną z dyrektora lub wicedyrektora, zainteresowanych osób oraz z przedstawiciela Rady Pedagogicznej lub przedstawiciela administracji i obsługi w zależności od rodzaju sporu. Komisja dąży do rozwiązania konfliktu.

6. W razie niezadowolenia z rozwiązania konfliktu pracownik może złożyć skargę do organu prowadzącego lub nadzorującego

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA PLACÓWKI

1. W placówce są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne wynikające z potrzeb środowiska.

2. Podstawową jednostką organizacyjną Młodzieżowego Domu Kultury jest stała forma zajęć (koło, sekcja, zespół, klub i inne), ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć placówki.

3. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.

4. Godzina zajęć w stałych formach wynosi 45 minut.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach /bezpieczeństwo i higiena pracy, charakter zajęć/organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę wychowanków od liczby określonej w ust. 3.

6. W placówce prowadzona jest dokumentacja uczestników zajęć (dzienniki).

§ 9

1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki, opracowany przez dyrektora.

2. Arkusz organizacyjny placówki na każdy rok zatwierdza organ prowadzący placówkę.

3. Placówka opracowuje własne programy i plany pracy.

4. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Zapisy do stałych form zajęć odbywają się na początku roku szkolnego /wrzesień/. W uzasadnionych wypadkach zapisy do grup mogą być uzupełniane w ciągu roku szkolnego.

5. W zamian za pracę w godzinach wykraczających poza tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela oraz w dniu ustawowo wolnym od pracy nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny w tygodniu lub dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość określają odrębne przepisy.

§ 10

1. Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego od 1 września do 31 sierpnia – jest placówką nieferyjną.

2. Godziny pracy placówki ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i organem prowadzącym; powinny one być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.

3. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze. Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych powinny być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.

4. W czasie wakacji letnich i ferii zimowych mogą być prowadzone małe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formach otwartych.

5. Placówka zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higieniczne warunki w czasie zajęć oraz zapewnia ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej przez:

1) skuteczne reagowanie pracowników na przejawy przemocy, uzależnień i de-moralizacji występujących na zajęciach oraz na terenie placówki,

2) zapewnienie stałej opieki wychowankowi w czasie trwania zajęć,

ROZDZIAŁ V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PLACÓWKI

§ 11

1. Placówka zatrudnia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o których mowa w § 11 ust.1 określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

4. Do zadań nauczycieli należą w szczególności:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków na czas pobytu w placówce, a także w czasie innych zajęć, imprez oraz wycieczek organizowanych przez placówkę,

2) kierowanie przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego,

3) organizacja i nabór wychowanków na swoje zajęcia,

4) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,

5) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt placówki,

6) ustalenie planu pracy i organizacji imprez,

7) wspieranie rozwoju psychofizycznego wychowanków, ich zdolności oraz zainteresowań,

8) doskonalenie umiejętności dydaktycznej poprzez dokształcanie się i pod-noszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji zespołu wychowanków,

10) przestrzeganie czasu pracy według ustalonego harmonogramu,

11) terminowe wypełnianie zadań przydzielonych przez dyrekcję placówki,

12) współpraca z rodzicami wychowanków i włączenie ich w programowe i orga-nizacyjne sprawy zespołu,

13) utrzymywanie stałych kontaktów z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i instytucjami samorządowymi,

14) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, programów autorskich i innowacji organizacyjnych,

15) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole wychowanków oraz pomiędzy nimi a innymi wychowankami placówki.

5. Nauczyciel ma prawo do:

1) korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony kierownictwa MDK, właściwych placówek i innych instytucji oświatowych oraz naukowych,

2) ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków, zgodnych z Konwencją o Prawach Dziecka,

3) decydowania o doborze metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych oraz treści programu nauczania.

6. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania w oparciu o wewnętrzny regulamin pracy i szczegółowy zakres obowiązków ustalony przez dyrektora placówki.

ROZDZIAŁ VI WYCHOWANKOWIE PLACÓWKI

§ 12

1. Wychowankami placówki mogą być dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz studenci.

2. Nauczyciel przeprowadza w wybrany przez siebie sposób nabór wychowanków do swoich zajęć.

3. Rekrutacja uczestników zajęć odbywa się do końca września danego roku szkolnego.

4. Uzupełniający nabór może trwać cały rok, tylko w przypadku wolnych miejsc.

5. Uczestnictwo w zajęciach w formach stałych, okresowych jak i okazjonalnych jest dobrowolne.

6. Warunkiem przyjęcia wychowanka do placówki są jego zainteresowania i zobo-wiązanie do systematycznego uczęszczania na zajęcia w formach stałych.

7. Wychowanek zobowiązany jest przestrzegać zasad regulaminu przebywania na terenie placówki oraz wewnętrznego regulaminu uczestnictwa w zajęciach.

§ 13

1. Statut placówki określa prawa wychowanka z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Wychowanek ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wycho-wawczym,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących działalności placówki, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego sukcesów,

7) pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,

8) korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć,

9) wpływania na życie placówki przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w placówce.

2. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach i w życiu placówki,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczy-cieli i innych pracowników placówki,

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w placówce,

5) przeciwstawiania się wszelkim przejawom brutalności, wulgarności, nietole-rancji i agresji.

3. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka:

1) skargi w przypadku naruszenia praw dziecka mogą być składane przez samego wychowanka, jego opiekuna lub rodzica,

2) skarga może być pisemna lub ustna,

3) w przypadku skargi pisemnej złożonej do dyrektora placówki, dyrektor placówki rozpatruje ją na posiedzeniu rady pedagogicznej i w terminie do 7 dni informuje wnioskodawcę o podjętych decyzjach,

4) sekretariat placówki prowadzi rejestr skarg i wniosków,

5) placówka informuje wychowanków i ich rodziców o trybie składania skarg oraz podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w przypadku naruszenia praw dziecka (PPP, Rzecznik Praw Ucznia),

§ 14

1. Rada pedagogiczna, opiekunowie grupy, dyrektor placówki mogą wobec wychowanków wyróżniających się w pracy na zajęciach, za osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach, festiwalach, zawodach i przeglądach oraz właściwą postawę uczniowską stosować następujące nagrody:

1) pochwałę na forum grupy za systematyczną pracę i właściwą postawę,

2) pochwałę wobec całej społeczności placówki za osiągnięcia w konkursach, festiwalach, zawodach i przeglądach na różnym szczeblu,

3) wpis do kroniki placówki za osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich i mię-dzynarodowych,

4) listy pochwalne, dyplomy i nagrody książkowe za systematyczne uczęszcza-nie na zajęcia i szczególne osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach,

5) typowanie wychowanków do nagrody prezydenta za szczególne osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym,

6) listy gratulacyjne do rodziców dzieci ze szczególnymi osiągnięciami.

2. Kary przewiduje się dla wychowanków za:

1) niesystematyczne uczęszczanie na zajęcia,

2) nieprzestrzeganie norm społecznych i zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników,

3) niszczenie mienia placówki,

4) nieprzestrzeganie innych obowiązków wychowanka zawartych w statucie.

3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.

4. Rada Pedagogiczna, opiekunowie grupy, dyrektor placówki mogą wobec wychowan-ków stosować następujące kary:

1) upomnienie opiekuna grupy na zajęciach za pojedyncze przypadki niestoso-wania się do regulaminu obowiązków wychowanka określonego w statucie placówki (np. spóźnienia lub brak dyscypliny na zajęciach),

2) nagana ustna udzielona przez dyrektora (za niszczenie mienia MDK i krzyw-dzenie kolegów),

3) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach organizowanych przez placówkę, za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka,

4) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka,

5) wezwanie rodziców wyżej wymienionego dziecka przez opiekuna zajęć lub dyrektora placówki,

6) powiadomienie policji, kuratora sądowego lub sądu dla nieletnich w przy-padkach kolizji z prawem,

7) okresowe zawieszenie w prawach uczestnika placówki,

8) zakaz wstępu na obiekty administrowane przez placówkę (nieprzestrzegania obowiązków wychowanka).

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora placówki do skreś-lenia wychowanka z listy wychowanków uczestniczących w zajęciach organizowa-nych przez placówkę w przypadku:

1) wyczerpania innych kar,

2) złamania prawa przez wychowanka,

3) 50% nieobecności wychowanka na zajęciach w ciągu semestru.

6. Placówka ma prawo informowania rodziców wychowanka w formie ustnej lub pisemnej o zastosowanej karze.

7. Tryb odwołania się wychowanka od kary:

1) wychowanek poprzez rodziców lub rodzice mają prawo złożenia pisemnego odwołania do dyrektora placówki w ciągu 14 dni od daty zastosowania kary.

2) dyrektor jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania, po przedstawieniu i przeanalizowaniu odwołania na radzie pedagogicznej,

3) decyzja dyrektora jest ostateczna. Może zostać wręczona rodzicowi osobiście lub w formie przesyłki pismem poleconym przed upływem wyznaczonych 14 dni

4) wychowanek poprzez rodziców lub rodzice mają prawo złożenia pisemnego odwołania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny tj. Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp..

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej placówki określają odrębne przepisy.

3. Placówka może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, za zgodą organu prowadzącego i po uzgodnieniu warunków i zasad realizowania zadania.

4. W placówce nie mogą działać partie i organizacje polityczne.

5. Inne organizacje wspomagające działalność placówki, zespołów pracujących w MDK /Stowarzyszenia, Fundacje/ mogą działać za zgodą dyrektora placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 16

1. Po zgromadzeniu pięciu zmian w statucie następuje wydanie ujednoliconego tekstu.

2. Znowelizowany statut zatwierdza się uchwałą rady pedagogicznej.

3. Nauczyciele na posiedzeniu rady pedagogicznej zatwierdzają statut.

4. Po każdej nowelizacji statutu wychowankowie zostają zapoznani z nią na zajęciach przez nauczyciela-instruktora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem decyzje podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook