R. SZK. 2017/18

         
         
         

PRACOWNIA MUZYCZNA – ROK SZKOLNY 2017/18

DOKUMENTY

 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

Prowadząca: Dorota Meyer                                             

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

 

Zajęcia w godzinach:

17.00 – 18.00

MU 3

GITARA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 

Zajęcia w godzinach:

17.00 – 18.00

MU 3

GITARA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Zajęcia w godzinach:

17.00 – 18.30

MU 4

GITAROWO WOKALNA

 

Zajęcia w godzinach:

17.00 – 20.00

MU 4

GITAROWO WOKALNA

Zajęcia w godzinach:

18.00 – 20.00

MU 1

WOKALNA

Zajęcia w godzinach:

18.00 – 20.00

MU 1

WOKALNA

Zajęcia w godzinach:

18.30 – 20.00

MU 2

WOKALNA

 

Zajęcia w godzinach:

19.00 – 20.30

MU 2

WOKALNA

 

 

4 godziny

4 godziny

4 godziny

2  godziny

 4 godziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY PRACOWNI MUZYCZNEJ

I CELE

Uczeń:

 1. Rozwija uzdolnienia oraz realizuje własne pasje muzyczne.
 2. Poznaje tajniki gry na gitarze klasycznej, doskonali grę na gitarze klasycznej lub/i technikę wokalną usprawniając aparat głosowy oraz małą motorykę za pomocą zróżnicowanych ćwiczeń.
 3. Promuje placówkę podczas konkursów  i prezentacji artystycznych.
 4. Wzbogaca repertuar wokalny i gitarowych o utwory polskie i zagraniczne.
 5. Dba o pozytywne relacje pracowni z rodzicami oraz między uczestnikami.
 6. Chętnie współpracuje z innymi pracowniami MDK oraz placówkami w kraju i za granicą.
 7. Bierze udział w budowaniu miejskiej oferty działań muzycznych o charakterze przeglądowym, koncertowym.
 8. Czerpie zadowolenie ze wspólnego muzykowania.

II ZADANIA

 1. Prowadzenie zajęć umuzykalniających, wzbogaconych o ćwiczenia emisji głosu i pracę z mikrofonem oraz ruch sceniczny.
 2. Doskonalenie umiejętności gry solowej i zespołowej na gitarze klasycznej.
 3. Rozwijanie talentów muzycznych dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni udział w konkursach, koncertach, prezentacjach  festiwalach i przeglądach muzycznych na terenie placówki, w imprezach o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 4. Rozbudzanie potrzeb obcowania z kulturą poprzez udział w miejskiej ofercie kulturalnej związanej z koncertami, recitalami.
 5. Rozpowszechnianie repertuaru autorskiego tworzonego przez uczestników zajęć.
 6. Współpraca z wieloma placówkami polegająca na współorganizacji konkursów i spotkań muzycznych wpływająca na promowanie placówki w środowisku.
 7. Integrowanie uczestników sekcji pracowni muzycznej poprzez udział we wspólnych działaniach o charakterze rozrywkowym lub rekreacyjnym.
 8. Podnoszenie jakości prowadzenia zajęć muzycznych dzięki stałemu dokształcaniu nauczyciela poprzez udział w kursach, warsztatach i seminariach.
 9. Indywidualizacja procesu edukacyjnego, dostosowanie metod aktywizujących do potrzeb i oczekiwań uczestników zajęć.
 10. Ścisła współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników zajęć polegająca na pomocy w organizacji wielu muzycznych przedsięwzięć, wpływająca na jakość oprawy artystycznej.
 11. Stałe wzbogacanie różnorodnego repertuaru muzycznego pozwalającego na udział w koncertach o charakterze charytatywnym.
 12. Realizacja zadań Fanklubu Miłośników Magii Muzyki Filmowej W. Disneya.
 13. Organizowanie Warsztatów Artystycznych w ramach Akcji Zima i Akcji Lato.
 14. Wprowadzenie nowego instrumentu melodycznego do zajęć wokalnych i instrumentalnych Pracowni w ramach poszerzania oferty i rozbudzania zainteresowań.
 15. Włączenie się w realizację zadań wynikających z Planu Pracy MDK.

 

KALENDARIUM IMPREZ PRACOWNI MUZYCZNEJ

MIESIĄC

IMPREZA

RODZAJ

WRZESIEŃ

Zebranie organizacyjne z uczestnikami i rodzicami

Wewnętrzna

Wprowadzenie na zajęcia flażoletu

PAŹDZIERNIK

 

Zajęcia otwarte dla rodziców

Wewnętrzna

Ogólnopolski festiwal piosenki angielskiej „EYE 2017” w Widuchowej

Zewnętrzna

Ogólnopolski festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej

Zewnętrzna

 

Zajęcia otwarte dla rodziców

Wewnętrzna

LISTOPAD

Zabawa andrzejkowa

Współpraca między pracowniami

Festiwal pieśni religijnej w Pełczycach

Zewnętrzna

GRUDZIEŃ

Miejski Festiwal Piosenek Filmowych „Muzyczny Świat Malowany Disney’em” organizowany przez Fanklub Miłośników Magii Muzyki Filmowej W. Disneya

Impreza dla środowiska

Koncert kolęd, pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych

Impreza dla środowiska

Koncert kolęd, pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych

Wewnętrzna

Koncert kolęd, pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych

Współpraca między pracowniami

Koncerty charytatywne kolęd i pastorałek

Impreza dla środowiska

STYCZEŃ

Miejski Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych

Impreza dla środowiska

Zajęcia otwarte dla rodziców

Wewnętrzna

Koncert charytatywny

Impreza dla środowiska

Bal przebierańców

Współpraca między pracowniami

Festiwal kolęd, pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych

Zewnętrzna  

LUTY

Pokazy gitarowe i wokalne z okazji Walentynek

Impreza dla środowiska

Akcja zima 2018 – warsztaty artystyczne

Impreza dla środowiska

Bal Karnawałowy Przebierańców

Współpraca między pracowniami

Ogólnopolski festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej

Zewnętrzna

MARZEC

Kwalifikacje wstępne ogólnopolskiego festiwalu piosenki „Wygraj Sukces”

Impreza dla środowiska

Festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej

Zewnętrzna

 

Ogólnopolski festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej

Zewnętrzna

 

Wyjazd na spektakl muzyczny

Współpraca między pracowniami

Festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej

Zewnętrzna

 

Ogólnopolski festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej

Zewnętrzna

MAJ

Koncert z okazji Dnia Mamy

Impreza dla środowiska

Konkurs piosenki dla śpiewających gitarzystów organizowany przez Fanklub Miłośników Magii Muzyki Filmowej W. Disneya

Impreza dla środowiska

Wycieczka w ramach edukacji artystycznej

Współpraca między pracowniami

Zajęcia otwarte dla rodziców

Wewnętrzna

Festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej

Zewnętrzna

Festiwal pieśni religijnej

Zewnętrzna

Warsztaty Wokalne Gospel

Zewnętrzna

 

Ogólnopolski festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej

Zewnętrzna

CZERWIEC

Festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej

Zewnętrzna

Ogólnopolski festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej

Zewnętrzna

Festiwal pieśni religijnej

Zewnętrzna

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

Wewnętrzna

Warsztaty dla musicalowe wokalistów

Zewnętrzna

Akcja lato 2018 – warsztaty artystyczne

Wewnętrzna

 

REGULAMIN PRACOWNI MUZYCZNEJ:

 1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalone są na podstawie HARMONOGRAMU ZAJĘĆ  przygotowanego przez PRACOWNIĘ MUZYCZNĄ MDK.
 2. PRACOWNIA MUZYCZNA zastrzega sobie prawo do zmian w HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ, o zmianach informuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 3. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 4. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych z MDK.
 5. Uczestnik Pracowni Muzycznej  zobowiązany jest do udziału w każdej imprezie, do której został wytypowany przez nauczyciela i wyraził osobistą zgodę na udział.
 6. Rodzic uczestnika jest zobowiązany do takiego zorganizowania czasu, aby wszelkie planowane przez niego zajęcia nie kolidowały z występami i próbami generalnymi dzieci – uczestników zajęć wokalnych lub gitarowych.
 7. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych Przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.
 8. Pracownia Muzyczna zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MDK. Uczestnicy zajęć organizowanych przez MDK, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem, w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 9. Wszyscy uczestnicy zajęć powinni przestrzegać zasad kultury, wzajemnego szacunku, odpowiedzialności i zgodnej współpracy.
 10. Przed zajęciami uczestnicy zostawiają wierzchnie okrycia w szatni Młodzieżowego Domu Kultury.
 11. Nauczyciel ma prawo do skreślenia z listy uczestników zajęć osoby, która nie przestrzega regulaminu pracowni..
 12. Podczas zajęć programowych nie należy korzystać z telefonów ani innych podobnych urządzeń bez wiedzy i zgody nauczyciela.

 

KALENDARIUM IMPREZ:

 

PLANY PRACY GRUP PRACOWNIANYCH:

 

PLANY WYNIKOWE GRUP PRACOWNIANYCH:

 

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook